ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ

У циљу стварања што повољнијег пословног окружења, КЛЕРП се, између осталог, бави и:
• израдом и спровођењем Програма локалног економског развоја Града Ниша, као и праћењем његове реализације;
• пословима анализе услова пословања и могућих активности којима се може унапредити пословно окружење;
• истраживањем и анализом ставова пословне заједнице;
• учешћем у припреми и реализацији Локалног акционог плана за запошљавање;
• пружањем подршке раду Привредно – економског савета.