Мере за унапређење пословног окружења

Програм локалног економског развоја Града Ниша, који реализује Канцеларија за локални економски развој, представља скуп мера за стварање окружења које погодује привређивању, отварању нових радних места и привлачењу инвестиција.

Програмом је предвиђено:

 • стварање повољних услова за оснивање нових предузећа и проширење капацитета постојећих;
 • јачање конкурентности нишке привреде;
 • позиционирање Града Ниша као снажног привредног центра у региону и шире и пожељне средине за инвестирање, пословање и живот;
 • подстицање иновативног и предузетничког понашања, развој предузетништва;
 • подстицање увођења нових технологија и иновација у производне процесе.

Први пут, Програм локалног економског развоја реализован је 2017.године и то средствима од 18 милиона динара. Наредне, 2018. као и 2019.године, Програм је такође реализован преко Канцеларије, али са 40, односно 39 милиона динара.

Мере локалног економског развоја града Ниша за 2020. годину

 

МЕРА ПОДСТИЦАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ММСПП У ВИДУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

Ова мера обухвата доделу бесповратних средстава привредним субјектима са територије Града Ниша за тачно одређене намене.

Планирани износ средстава за реализацију ове мере износи 40.000.000,00 динара. Мeра се реализује као државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Мера ће се реализовати кроз расписивање јавног позива, којим ће се ближе утврдити услови и начин избора корисника средстава, при чему ће предност имати високо технолошки иновативни привредни субјекти, нарочито станари Научно технолошког парка Ниш (НТП). Предност у додели средстава имају и фирме које нису користиле мере државне помоћи мале вредности (de minimis) преко Програма локалног економског развоја у ранијим годинама, као и фирме које се баве циркуларном економијом, енергетском ефикасношћу и зеленом економијом.

Привредни субјект може поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава у оквиру овог јавног позива.

Путем ове мере биће подржане три групе активности:

Подршка за ммспп у циљу унапређења конкурентности

КО ИМА ПРАВО ДА КОНКУРИШЕ?

Микро, мала и средња предузећа и предузетници (ММСПП) који нису у тешкоћама и регистровани су на територији Града Ниша. По посебним критеријумима, средства се додељују и привредним субјектима који користе услуге Start up центра и свих coworkinkg простора са територије Града Ниша.

СРЕДСТВА СЕ ДОДЕЉУЈУ ЗА?

 • организовани или индивидуални наступ на сајму или посету сајму;
 • уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком;
 • набавку нове опреме и/или машина, делова за машину или специјализованих алата;
 • електронску презентацију предузећа;
 • тестирање нових производа;
 • побољшање постојећих и развој нових производа/услуга.

Средства се додељују за покривање до 50% оправданих трошкова без ПДВ-а, са ограничењем на износ до 300.000,00 динара по привредном субјекту у зависности од намене.

Подршка за ммспп, за пројекте сарадње са научно-образовним институцијама, иновационим организацијама и удружењима

КО ИМА ПРАВО ДА КОНКУРИШЕ?

Носиоци пројектних активности морају бити ММСПП а партнери на пројекту научно-образовне институције, иновационе организације, удружења.

И носиоци пројектних активности и партнери на пројекту морају бити регистровани на територији Града Ниша.

СРЕДСТВА СЕ ДОДЕЉУЈУ ЗА?

 • Реализацију пројеката којима ће бити непосредније повезани привреда и научно-образовне институције односно иновационе организације. Пројекат треба да омогућава унапређење производних процеса и процедура кроз имплементацију научних достигнућа намењених ММСПП. На пројекту морају да учествују најмање три привредна субјекта и једна научно-образовна акредитована институција или регистрована иновациона организација.
 • организацију међународне манифестације привредно-туристичког карактера и/или групне посете манифестацијама у иностранству, са циљем да се промовишу привредно-туристички потенцијали Града Ниша. Партнери на пројекту треба да буду удружења која су оријентисана на подршку ММСПП

Средства се додељују у износу до 800.000,00 динара без ПДВ-а по одабраном кориснику.

И носиоци активности и партнери на пројекту морају бити регистровани на територији Града Ниша, као и да нису у тешкоћама.

Резултати спроведених мера за субвенционисање привредних субјеката кроз Програм локалног економског развоја Града Ниша у 2019. години

У сврху унапређења конкурентности, Град Ниш je расписао два јавна позива за доделу бесповратних средстава за три различите мере за које је било укупно предвиђено 39.000.000,00 динара.

У оквиру мере унапређење доступности финансирања упућен је јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије Града Ниша, уз учешће Града Ниша у субвенционисању камате. Корисници кредитних средстава код Банке Интеза била су микро, мала и средња предузећа и предузетници, а намена је била за: трошкове набавке машина и опреме, осавремењивање процеса производње, стабилизацију производње, инвестирање у нова савремена средства за рад и производњу, изградњу и реконструкцију и адаптацију пословног простора. Минимални износ кредита за који је субвенционисана камата био је 100.000,00 динaра, а максимални износ 1.500.000,00 динaра.

Средства којима је Град Ниш субвенционисао камату на додељене кредите износила су 4.872.472,46 динара, а 146 привредних субјеката добило је кредитна средства. Банка је пласирала кредите у износу од 161,871,439 динара.

У сврху подстицања конкурентности ММСПП, Град Ниш je расписао јавни позив за доделу бесповратних средстава ММСПП за у циљу унапређења конкурентности и за сарадњу науке и привреде. Обе мере реализоване су као државна помоћ мале вредности, а за ове мере укупно је утрошено 34.127.527,54 динара предвиђених ПЛЕР-ом, при чему је 110 привредних субјеката добило подстицајна средства. За унапређење конкурентности бесповратна средства је добило укупно 96 привредних субјеката у укупном износу од 23.478.170,73 динара.

Мера подршке за ММСПП, за пројекте сарадње са научно-образовним институцијама, иновационим организацијама и удружењима реализована је кроз две компоненте:

Компонента 1: Реализација пројеката којима су непосредније повезани привреда, са најмање три привредна субјекта и једна научно-образовна институција, као обавезан партнер, односно регистрована иновациона организација, док су партнери могла бити и удружења, оријентисана на подршку ММСПП.

Компонента 2: Организација међународне манифестације привредно-туристичког карактера и/или групне посете манифестацијама у иностранству, са циљем да се промовишу привредно-туристички потенцијали Града Ниша.

Партнери на пројекту су удружења, оријентисана на подршку ММСПП.

Укупан износ средстава за ове две компоненте износио је 10.606.857,64 динара. Бесповратна средства добило је 14 привредних субјеката и подржано 14 пројеката, а у ову сарадњу укључено је око 50 ММСПП, као и факултети: Електронски, Машински и Економски, Нишки кластер напредних технологија, Центар за перманентну едукацију Ниш, Иновациони центар напредних технологија, Start up центар Ниш, Центар за виноградарство и воћарство и 9 удружења.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.