window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); Мере за унапређење пословног окружења - Kler

Мере за унапређење пословног окружења

Програм локалног економског развоја Града Ниша, који реализује Канцеларија за локални економски развој, представља скуп мера за стварање окружења које погодује привређивању, отварању нових радних места и привлачењу инвестиција.

Програмом је предвиђено:

  • стварање повољних услова за оснивање нових предузећа и проширење капацитета постојећих;
  • јачање конкурентности нишке привреде;
  • позиционирање Града Ниша као снажног привредног центра у региону и шире и пожељне средине за инвестирање, пословање и живот;
  • подстицање иновативног и предузетничког понашања, развој предузетништва;
  • подстицање увођења нових технологија и иновација у производне процесе.

Први пут, Програм локалног економског развоја реализован је 2017.године и то средствима од 18 милиона динара. Наредне, 2018. као и 2019.године, Програм је такође реализован преко Канцеларије, али са 40, односно 39 милиона динара.

Услед ескалације пандемије корона вируса 2020. године Град није био у ситуацији да реализује Програм локалног економског развоја, док је 2021. године Програм локалног економског развоја реализован преко Канцеларије са 15 милиона динара а 2022. године са 10.100.000,00 динара.

Резултати спроведених мера за субвенционисање привредних субјеката кроз Програм локалног економског развоја Града Ниша у 2022. години

 

За спровођење свих досадашњих Програма локалног економског развоја Града Ниша, почев од 2017. године, била је надлежна Канцеларија за локални економски развој. У току 2022. године у оквиру програма за подстицање конкурентности биле су развијене две групе мера: мере које се користе у сврху јачања привредних субјеката, који су већ присутни у Граду у виду субвенција – бесповратне помоћи приватном сектору и мере чији је циљ директно привлачење нових инвеститора. У другу групу мера спада и организовање Форума напредних технологија, унапређење туристичких потенцијала Града, давање подстицаја за пољопривреду, нефинасијска подршка за почетнике у пословању итд.
И једна и друга група мера имале су за циљ креирање бољег пословног окружења и мотивисање приватног капитала за даља улагања.

1.4.1. Мера подстицања конкурентности ММСПП у виду државне помоћи мале вредности

Програм локалног економског развоја Града Ниша за 2022. годину је усвојен на седници Скупштине Града Ниша 31.05.2022. године. Градоначелница је дана 03.08.2022. године расписала два јавна позива за меру подстицања конкурентности ММСПП у виду државне помоћи мале вредности у укупном износу од 10.100.000,00 динара. Предност су имале фирме које нису користиле мере државне помоћи мале вредности (de minimis) преко Програма локалног економског развоја у ранијим годинама, фирме које се баве циркуларном економијом, енергетском ефикасношћу, зеленом економијом, као и фирме чији су власници жене и млади до 35 година старости.

Обухваћене су биле две врсте активности:
1) Подршка за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у циљу унапређења конкурентности и
2) Подршка за микро привредна друштва/стартап тимове у циљу развијања иновативних делатности.

1) У оквиру активности Подршке за ММСПП у циљу унапређења конкурентности, додељене су субвенције односно бесповратна средства за покривање до 50% оправданих трошкова без ПДВ-а, са ограничењем на износ до 400.000,00 динара по привредном субјекту у зависности од намене. Корисници подстицајних средстава била су микро, мала и средња предузећа и предузетници који нису у тешкоћама и регистровани су на територији града Ниша. По посебним критеријумима, средства су додељена и привредним субјектима/стартаповима који користе услуге НТП-а Ниш и свих coworkinkg простора са територије града Ниша.

Средства су била намењена за набавку нове опреме и/или машине, делова за машину, специјализованих алата, који утичу на развој основне делатности којом се пословни субјекат бави. За ове активности било је опредељено 5.100.000,00 динара.

На Јавни позив, до 09.09.2023.године, благовремено се јавило укупно 15 микро, малих, средњих предузећа и предузетника. Комисија за доделу финансијских средстава, коју је формирала Градоначелница, је донела Препоруку да сви привредни субјекти добију средства, будући да су испунили све услове предвиђене јавним позивом. Дана 26.09.2022.године, Градоначелница Града Ниша је донела Решење о додели финансијских средстава. Укупно је решењем одобрено 4.260.726,99 динара, али с обзиром да су два привредна субјекта одустала, укупно реализована средства по овој мери су 3.459.060,33 динара. Након процедуре потписивања и доделе уговора привредним субјектима у предвиђеном року за завршетак реализације свих активности тј. до 20.12.2022. године, укупно 13 привредних субјеката је реализовало своје активности и оправдало трошкове предвиђене за њихову реализацију.
Решењем Градоначелнице, дана 14.11.2022.године, формирана је Комисија за контролу реализације активности и наменског трошења одобрених средстава у оквиру реализације ПЛЕР-а за меру Подршка за ММСПП у циљу унапређења конкурентности.
2) У оквиру активности Програм подршке развоја иновативних делатности, за коју је опредељено 5.000.000,00 динара у максималном износу до 1.000.000,00 динара по кориснику за развој иновативне идеје, уз обавезу запошљавања незапослених лица, опредељена су средства за постизање циљева: подршка развоја иновативних делатности и нових иновативних високотехнолошких производа и услуга и процеса и стварање иновативних компанија заснованих на знању, повећање конкурентске способности привредних субјеката кроз финансирање иновативних тржишно оријентисаних пројеката.

На јавни позив, до 09.09.2022.године, благовремено је пристигло 6 (шест) пријава. Комисија је Записником установила одређене административне недостатке, који су благовремено отклоњени, о чему је сачињен нови записник. Дана 11.10.2022. године, подносиоци пријава извшили су представљање-презентацију (pitching) својих предлога пројеката у просторијама КЛЕР-а, након чега је Комисија приступила оцењивању пријава на основу датих критеријума за оцењивање и предложила да сви носиоци пројеката пристиглих пријава добију средства. Потребна средства за спровођење активносати које су носиоци пројеката навели у својим пријавама су у износу од 5.480.474,00 динара. Након тога је урађена Препорука Комисије, којом се предлаже Градоначелници да се недостајућа средства за носиоце пројеката пријава по овом позиву у износу од 480.474,00 динара, обезбеде прерасподелом средстава која су остала неутрошена за меру подстицања конкурентности ММСПП. Градоначелница града Ниша је дана 09.11.2022.године, донела Решење о прерасподели неутрошених финансијских средстава и додели бесповратних средстава микро привредним друштвима/стартап тимовима у укупном износу од 5.480.474,00 динара у циљу развијања иновативних делатности. Реализација активности предвиђених пројектом носилаца је у току и одвијаће се у складу са потписаним уговорима, са роком реализације од 8-12 месеци.

Дана 18.11.2022.године, решењем Градоначелнице, формирана је Комисија за контролу реализације активности и наменског трошења одобрених средстава у оквиру реализације ПЛЕР-а за меру подршка развоја иновативних делатности, чији је задатак да врши контролу документације у вези реализованих активности у складу са њиховом динамиком.
Укупно утрошена средства за обе мере износе 8.939.534,33 динара док неутрошена средства за обе мере износе 1.160.465,67 динара, с обзиром да је од неутрошених средства за прву меру у износу од 1.640.939,67 динара извршена прерасподела средстава за другу меру у износу од 480,474.00 динара. Проценат реализације износи 88,5%.

 

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.