No data available!

Мере за унапређење пословног окружења

Програм локалног економског развоја Града Ниша, који реализује Канцеларија за локални економски развој, представља скуп мера за стварање окружења које погодује привређивању, отварању нових радних места и привлачењу инвестиција.

Програмом је предвиђено:

  • стварање повољних услова за оснивање нових предузећа и проширење капацитета постојећих;
  • јачање конкурентности нишке привреде;
  • позиционирање Града Ниша као снажног привредног центра у региону и шире и пожељне средине за инвестирање, пословање и живот;
  • подстицање иновативног и предузетничког понашања, развој предузетништва;
  • подстицање увођења нових технологија и иновација у производне процесе.

Први пут, Програм локалног економског развоја реализован је 2017.године и то средствима од 18 милиона динара. Наредне, 2018. као и 2019.године, Програм је такође реализован преко Канцеларије, али са 40, односно 39 милиона динара.

Услед ескалације пандемије корона вируса 2020. године Град није био у ситуацији да реализује Програм локалног економског развоја, док је 2021. године Програм локалног економског развоја реализован преко Канцеларије са 15 милиона динара.

Резултати спроведених мера за субвенционисање привредних субјеката кроз Програм локалног економског развоја Града Ниша у 2021. години

 

Програм локалног економског развоја Града Ниша за 2021. годину је усвојен на седници Скупштине Града Ниша 17.06.2021. године. Градоначелница је дана 09.08.2021. године расписала два јавна позива за реализацију мера за подстицање конкурентности ММСПП у виду државне помоћи мале вредности у укупном износу од 15.000.000,00 динара. Предност су имале фирме које нису користиле мере државне помоћи мале вредности (de minimis) преко Програма локалног економског развоја у ранијим годинама, фирме које се баве циркуларном економијом, енергетском ефикасношћу, зеленом економијом, као и фирме чији су власници жене и млади до 30 година старости.

Обухваћене су биле две врсте активности: 1) Подршка за ММСПП у циљу унапређења конкурентности и 2) Унапређење доступности финансирања.

У оквиру активности Подршке за ММСПП у циљу унапређења конкурентности, додељене су субвенције односно бесповратна средства за покривање до 50% оправданих трошкова без ПДВ-а, са ограничењем на износ до 300.000,00 динара по привредном субјекту у зависности од намене. Корисници подстицајних средстава су микро, мала и средња предузећа и предузетници који нису у тешкоћама и регистровани су на територији града Ниша. По посебним критеријумима, средства су додељена и привредним субјектима/стартаоповима који користе услуге НТП-а Ниш и свих coworkinkg простора са територије града Ниша.

Средства су била намењена за набавку нове опреме и/или машине, делова за машину или специјализованих алата; дигитализацију пословања; тестирање нових производа; побољшање постојећих и развој нових производа/услуга. За ове активности било је опредељено 12 милиона динара.

На јавни позив се јавило 88 микро, малих, средњих предузећа и предузетника. Комисија за доделу финансијских средстава, коју је формирала Градоначелница, је дала предлог да 46 привредних субјеката добије средства, будући да су испунили све услове предвиђене јавним позивом. Дана 04.10.2021. године, Градоначелница Града Ниша је донела Решење о додели финансијских средстава, након чега је уследила процедура потписивања уговора. До краја 2021. године реализовани су сви уговори и један анекс, док су три уговора продужена са роком завршетка до 7. марта 2022. године.

Укупно је утрошено 7.883.973,58 динара, при чему је 46 привредних субјеката добило подстицајна средства, од чега су: 22 предузетници, 17 микро и 7 малих предузећа.

Највећи број привредних субјеката је добио средства за дигитализацију пословања – 32 и за набавку нове опреме и/или машине, делова за машину или специјализованих алата – 13, док је за побољшање постојећих и развој нових производа/услуга добила 1 фирма, док за израду прототипа није било пријава.

Преовлађују привредни субјекти који се баве услужним делатностима и то њих 26, или 57%, док је 13 из области производње тј. 28%. Од осталих делатности средства су добиле 2 фирме из трговине, 1 превозничка и 4 из делатности расторана и хотела.

Свега 4 стартап фирме добиле су подстицајна средства, док су највише заступљене фирме које послују више од 10 година (21), затим фирме које послују од 6-10 година (14) и фирме које послују од 2-5 година (10).

Само два млада власника до 30 година старости и три корисника НТП и других coworking простора су корисници средстава.

Осам фирми које примењују мере енергетске ефикасности и три фирме из области циркуларне, зелене економије, укупно њих 11 су имале предност при бодовању и добили бесповратна средстава.

Жене привреднице, њих 14, су у укупној структури заступљене са 30%.

У оквиру активности Унапређење доступности финансирања, субвенционисана је камата код пословних банака, при чему је минимални износ кредита био 100.000,00 динaра, а максимални 1.500.000,00 динaра. Средства су била намењена за: трошкове набавке машина и опреме, осавремењивање процеса производње, стабилизацију производње, инвестирање у нова савремена средства за рад и производњу, изградњу и реконструкцију и адаптацију пословног простора. Укупно је било опредељено 3 милиона динара.

На јавни позив упућен банкама, заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката уз субвенционисање камате од стране Града Ниша, јавиле су се четири банке, од којих су Banca Intesa A.D. Београд и Банка „Поштанска штедионица“ испуниле све критеријуме из јавног позива, објављеног 09.08.2021. Град Ниш је 28.09.2021.године склопио споразуме о пословној сарадњи са овим банкама.

Преко Bancе Intesa A.D. Београд, 47 привредних субјеката је остварило субвенционисану камату у укупном износу од 1.497.364,51 динар, коју је финансирао Град Ниш. Банка је пласирала кредите у износу од 52.465.048,83 динара. Није било заинтересованих привредних субјеката за реализацију ове активности преко Банке „Поштанска штедионица“.

Укупно додељена средства по основу оба јавна позива за реализацију мера за подстицање конкурентности ММСПП у виду државне помоћи мале вредности износе 9.381.338,09 динара за укупно 93 привредна субјекта.

 

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.