window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); Документа - Kler

Документа

Закон и подзаконска акта

Download iconЗакон о раду Download iconЗакон о локалној самоуправи Download iconЗакон о заполенима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе Download iconЗакон о улагањима Download iconЗакон о привредним друштвима Download iconЗакон о планском систему Download iconЗакон о контроли државне помоћи Download iconЗакон о јавној својини Download iconЗакон о слободном приступању информацијама од јавног значаја Download iconУредба о условима и начину привлачења директних инвестиција у 2018. години Download iconУредба о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2020. години Download iconУредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности Download iconУредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда Download iconУредба о јавним политикама Download iconУредба о изради средњорочних планова

Програми

Download iconПрограм запошљавања града Ниша за период од 2024. године до 2026. године са акционим планом за његово спровођење Download iconПрограм локалног економског развоја града Ниша за 2023. годину Download iconПрограм уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2024. годину Download iconПрограм уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2023. годину Download iconПрограм локалног економског развоја Града Ниша за 2022. годину Download iconПрограм локалног економског развоја Града Ниша за 2021. годину Download iconПрограм локалног економског развоја Града Ниша за 2020. годину Download iconИзвештај о спроведеној јавној расправи o Програму локалног економског развоја Града Ниша за 2020. годину Download iconПрограм развоја града Ниша за 2020. годину Download iconИзвештај о спроведној јавној расправи о Програму за 2020.годину Download iconПрограм развоја Града Ниша за 2019. годину Download iconПрограм локалног економског развоја града Ниша за 2019. годину Download iconИзвештај о спроведној јавној расправи о Програму за 2019.годину Download iconПрограм развоја града Ниша за 2018. годину Download iconПрограм локалног економског развоја града Ниша за 2018. годину Download iconПрограм развоја града Ниша за 2016. годину

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.