Документа

Закон и подзаконска акта

Download iconЗакон о раду Download iconЗакон о локалној самоуправи Download iconЗакон о заполенима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе Download iconЗакон о улагањима Download iconЗакон о привредним друштвима Download iconЗакон о планском систему Download iconЗакон о контроли државне помоћи Download iconЗакон о јавној својини Download iconЗакон о слободном приступању информацијама од јавног значаја Download iconУредба о условима и начину привлачења директних инвестиција у 2018. години Download iconУредба о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2020. години Download iconУредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности Download iconУредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда Download iconУредба о јавним политикама Download iconУредба о изради средњорочних планова

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.