Upravljanje projektima

Кako bi bila efikasnija, bliža građanima, fleksibilnija u procesu EU integracija i uspešnija u procesu planiranja, pripreme, sprovođenja, monitoringa i evaluacije projekata, organizaciona struktura Grada Niša je početkom 2017. godine promenjena i pitanja upravljanja projektima stavljena su u sam vrh prioriteta. Zadatak da upravlja projektima poveren je Кancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte koja je kadrovski pojačana kolegama iz drugih administrativnih jedinica Grada Niša koji su sa sobom doneli različita znanja, sposobnosti, radne metode i razvojne perspektive.

Ovaj proces spajanja je simbolično nazvan „priprema za budućnost“. Zašto je to tako? Zato što razvoj veština i tehnologija upravljanja projektima pokazuje da je Grad Niš kao jedinica lokalne samouprave „pogodan za budućnost“ i da ima kapaciteta da izvrši predložene promene. Nasuprot metodologiji „jedan pristup za sve projekte“, u Кancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte usvojen je skaliran pristup koji primenjuje odgovarajuće elemente projektnog planiranja, od projekta do projekta, kako bi se prilagodio specifičnim projektnim rizicima i rezultatima, a koji zavisi od vrednosti, tipa i stepena rizika.

U Кancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte upravljanje projektima dodeljuje se individualcima, specijalizovanim za ovu oblast, dok ostale organizacione jedinice Grada Niša direktno učestvuju u procesu planiranja, pripreme i sprovođenja samih projekata. Na ovaj način postiže se efikasna i direktna razmena informacija između članova projektnog tima i ostalih aktera, čime se postiže uspešnost u realizaciji projektnih aktivnosti. Upravljanje projektom je stvarni proces kreiranja, organizovanja i izvršavanja plana u cilju ispunjavanja određenih ciljeva. Međutim, upravljanje projektima mnogo je veće od same definicije. To je zapravo ogromna tema koja pokriva širok raspon podtema.

Upravljanje projektima povećava organizacionu i efikasnost tima i utiče na krajnji rezultat projekata. Okvir upravljanja projektima pruža blisku vezu između sprovođenja strategija i upravljanja, izveštavanja i upravljanja rizicima koji se dovode u vezu sa sprovođenjem projekata. Postoji pet procesnih grupa koje mi u Кancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte koristimo u procesu upravljanja projektima:

  • Inicijacija projekta: priprema ideje koja se odobrava sa ciljem da se projekat dalje razvija. Osnovna struktura projekta se kreira u ovoj fazi.
  • Projektno planiranje: Tokom ove faze planira se ukupan rad na projektu, uključujući sledeće korake: šta treba učiniti, kako to izvesti, kada će se predviđene aktivnosti realizovati, ko će ih realizovati, i kako će se pratiti i kontrolisati proces. Većina procesa upravljanja projektima spada u ovu grupu. Svaki menadžer projekta smatra da uspeh projekta zavisi od toga koliko dobro je planiran.
  • Sprovođenje projekta: Ovo je faza u kojoj se događa stvarni posao. Takođe uključuje upravljanje komunikacijom, kvalitetom, rizicima i projektnim timom.
  • Monitoring i kontrola projekata: Ova faza preklapa ostale i uključuje se u sve procese sa ciljem da se osigura izvršenje plana. To uključuje procese za kontrolu obima projekta, vremenskog okvira i budžeta.
  • Zatvaranje projekta: U ovom trenutku, projekat je ispunio svoje ciljeve (ili nije uspeo), a procese zatvaranja sprovodimo kako bi se projekat zatvorio i završio.

Postoji ukupno 49 procesa koja spadaju u ovih pet grupa procesa i čija primena nam omogućava efikasnu strukturu za upravljanje projektima i povećava mogućnоst za uspešnu realizaciju projekta.

Strateško planiranje

Planiranje razvoja u svim segmentima društvenog života jedna je od prioritetnih funkcija i potreba lokalne samouprave.

Infrastrukturni projekti

Realizovani projekti

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte nadležna je, u ovom trenutku, za realizaciju više od 100 različitih projekata: razvojnih, investicionih i infrastrukturnih.

Projekti u realizaciji

Grad Niš je, posredstvom Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte, pokrenuo niz projekata koji su u toku i čija će se realizacija nastaviti i narednih godina, a čiji je fokus na osnaživanju lokalne zajednice i stvaranju razvojne osnove za poboljšanje uslova života građana.

Razvojni projekti

U proces pripreme i realizacije projekata koji su usmereni na unapređenje kvaliteta života i poboljšanju uslova za privredni rad, Кancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte aktivira širu društvenu i stručnu zajednicu.

Investirate u Nišu?

KLERP - vaša adresa za investicije.