Upravljanje projektima

Кako bi bila efikasnija, bliža građanima, fleksibilnija u procesu EU integracija i uspešnija u procesu planiranja, pripreme, sprovođenja, monitoringa i evaluacije projekata, organizaciona struktura Grada Niša je početkom 2017. godine promenjena i pitanja upravljanja projektima stavljena su u sam vrh prioriteta. Zadatak da upravlja projektima poveren je Кancelariji za lokalni ekonomski razvoj koja je kadrovski pojačana kolegama iz drugih administrativnih jedinica Grada Niša koji su sa sobom doneli različita znanja, sposobnosti, radne metode i razvojne perspektive.

Ovaj proces spajanja je simbolično nazvan „priprema za budućnost“. Zašto je to tako? Zato što razvoj veština i tehnologija upravljanja projektima pokazuje da je Grad Niš kao jedinica lokalne samouprave „pogodan za budućnost“ i da ima kapaciteta da izvrši predložene promene. Nasuprot metodologiji „jedan pristup za sve projekte“, u Кancelariji za lokalni ekonomski razvoj usvojen je skaliran pristup koji primenjuje odgovarajuće elemente projektnog planiranja, od projekta do projekta, kako bi se prilagodio specifičnim projektnim rizicima i rezultatima, a koji zavisi od vrednosti, tipa i stepena rizika.

U Кancelariji za lokalni ekonomski razvoj upravljanje projektima dodeljuje se individualcima, specijalizovanim za ovu oblast, dok ostale organizacione jedinice Grada Niša direktno učestvuju u procesu planiranja, pripreme i sprovođenja samih projekata. Na ovaj način postiže se efikasna i direktna razmena informacija između članova projektnog tima i ostalih aktera, čime se postiže uspešnost u realizaciji projektnih aktivnosti. Upravljanje projektom je stvarni proces kreiranja, organizovanja i izvršavanja plana u cilju ispunjavanja određenih ciljeva. Međutim, upravljanje projektima mnogo je veće od same definicije. To je zapravo ogromna tema koja pokriva širok raspon podtema.

Upravljanje projektima povećava organizacionu i efikasnost tima i utiče na krajnji rezultat projekata. Okvir upravljanja projektima pruža blisku vezu između sprovođenja strategija i upravljanja, izveštavanja i upravljanja rizicima koji se dovode u vezu sa sprovođenjem projekata. Postoji pet procesnih grupa koje mi u Кancelariji za lokalni ekonomski razvoj koristimo u procesu upravljanja projektima:

  • Inicijacija projekta: priprema ideje koja se odobrava sa ciljem da se projekat dalje razvija. Osnovna struktura projekta se kreira u ovoj fazi.
  • Projektno planiranje: Tokom ove faze planira se ukupan rad na projektu, uključujući sledeće korake: šta treba učiniti, kako to izvesti, kada će se predviđene aktivnosti realizovati, ko će ih realizovati, i kako će se pratiti i kontrolisati proces. Većina procesa upravljanja projektima spada u ovu grupu. Svaki menadžer projekta smatra da uspeh projekta zavisi od toga koliko dobro je planiran.
  • Sprovođenje projekta: Ovo je faza u kojoj se događa stvarni posao. Takođe uključuje upravljanje komunikacijom, kvalitetom, rizicima i projektnim timom.
  • Monitoring i kontrola projekata: Ova faza preklapa ostale i uključuje se u sve procese sa ciljem da se osigura izvršenje plana. To uključuje procese za kontrolu obima projekta, vremenskog okvira i budžeta.
  • Zatvaranje projekta: U ovom trenutku, projekat je ispunio svoje ciljeve (ili nije uspeo), a procese zatvaranja sprovodimo kako bi se projekat zatvorio i završio.

Postoji ukupno 49 procesa koja spadaju u ovih pet grupa procesa i čija primena nam omogućava efikasnu strukturu za upravljanje projektima i povećava mogućnоst za uspešnu realizaciju projekta.

Strateško planiranje

Planiranje razvoja u svim segmentima društvenog života jedna je od prioritetnih funkcija i potreba lokalne samouprave.

Infrastrukturni projekti

Realizovani projekti

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj nadležna je, u ovom trenutku, za realizaciju više od 100 različitih projekata: razvojnih, investicionih i infrastrukturnih.

Projekti u realizaciji

Grad Niš je, posredstvom Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, pokrenuo niz projekata koji su u toku i čija će se realizacija nastaviti i narednih godina, a čiji je fokus na osnaživanju lokalne zajednice i stvaranju razvojne osnove za poboljšanje uslova života građana.

Razvojni projekti

U proces pripreme i realizacije projekata koji su usmereni na unapređenje kvaliteta života i poboljšanju uslova za privredni rad, Кancelarija za lokalni ekonomski razvoj aktivira širu društvenu i stručnu zajednicu.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.