Strateško planiranje

Planiranje razvoja u svim segmentima društvenog života jedna je od prioritetnih funkcija i potreba lokalne samouprave.

Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Grada Niša predviđena je nadležnost lokalne samouprave za donošenje programa i sprovođenje projekata lokalnog ekonomskog razvoja i staranje o unapređenju opšteg okvira privređivanja.

Planiranje razvoja Grada predstavlja sveobuhvatno sagledavanje mogućnosti i potreba Grada, ne samo godišnjih, već za duži vremenski period, uz uvažavanje raspoloživih resursa, komparativnih prednosti, geopolitičkog položaja, kao i interesa koje Grad ima u odnosu na Republiku. Polaznu osnovu ovog procesa čine potrebe građana, javnih preduzeća, ustanova, privrednih subjekata, udruženja, nevladinih organizacija, kao nosioca razvoja pojedinih oblasti društvenog života.

Do optimalnog dokumenta Programa razvoja dolazi se tokom procesa rada sa stručnim timovima, Privredno ekonomskim savetom i gradskim opštinama na jednoj strani, uz sagledavanje raspoloživih mogućnosti finansiranja, kako iz budžeta, tako i iz drugiih izvora na drugoj strani. U ovom procesu posebno se nastoji da planska dokumenta budu dovoljno ambiciozna kako bi bila razvojna, dovoljno realna, ali i ostvariva. Zadatak КLER-a je da održava stalnu komunikaciju svih zainteresovanih učesnika u ovom procesu, kako bi se što realnije opredelili ciljevi i prioriteti razvoja za naredni period.

  • Revizija Strategije razvoja Grada Niša za period 2009-2020. („Službeni list Grada Niša“, broj 20/2010) i Akcioni plan održivog razvoja Grada Niša 2015-2020. („Službeni list Grada Niša“ broj 110/2014) su planska dokumenta koja je usvojila Skupština Grada Niša. Ova dokumenta predstavljaju početne korake u planiranju održivog razvoja Grada Niša.
  • Izrada Programa razvoja Grada poverena je Кancelariji za lokalni ekonomski razvoj, čije su nadležnosti uređene Zakonom o ulaganjima (”Sl. Glasnik RS” br. 89/2015), Statutom Grada Niša (”Sl. list Grada Niša br.88/08 i br. 143/16) i Odlukom o kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i projekte (”Sl. list Grada Niša“ br.39/2017).

Program razvoja Grada predstavlja osnov za programski budžet, programe javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad, ali i programe ostalih relevantih nosilaca razvoja koji su prepoznati ovim dokumentom.

Programom se definiše veliki broj konkretnih aktivnosti i akcija kao i nosilaca aktivnosti koje utiču na razvoj lokalne zajednice i tiču se poboljšanja lokalne infrastrukture, socijalnih i kulturnih programa, ljudskih resursa, poboljšanja javnih usluga. Planirane aktivnosti doprinose ostvarenju regionalnog razvoja u skladu sa načelima razvoje politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti, prioriteta definisanih strateškim dokumenatima na svim nivoima.

Кorisnici ovih programa su svi stanovnici lokalne zajednice koji imaju dobrobit od sprovođenja aktivnosti, a u užem smislu krajnji korisnici su Grad Niš, gradske opštine, javna preduzeća i ustanove koje na sebe preuzimaju inicijativu i dalje aktivnosti koje su prioriteti lokalnog stanovništva i lokalne zajednice.

Stvaranje atraktivnog razvojnog ambijenta čini Grad privlačnim za investiranje i privlačenje investicionog kapitala, naročito u realnom sektoru, a sve u cilju povećanja standarda stanovništva i dinamičnog i održivog razvoja.

Donošenje i realizacija Programa razvoja Grada Niša su neophodni kako bi Grad sopstvenim planom razvoja, koji uvažava evropske standarde i istovremeno maksimalno afirmiše i aktivira razvojne potencijale, stvorio identitet poželjnog mesta za investiranje i ulaganje.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.