Јавни конкурс за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. години

На основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта „Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години“, број 401-00-369/21-03 од 25.03.2021. године,  Решења Градског већа о приступању реализацији и суфинансирању пројекта „Смањење загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години“, (број 575-1/2021-03 од 18.05.2021),  Решења о усвајању Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. годину (број 622-10/2021-03 од 31.05.2021. године),

Градско веће Града Ниша расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. години

I УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Услови учешћа на Конкурсу које мора да испуни подносилац захтева:

 

 1. Да стамбени објекат-кућа није прикључена на систем даљинског грејања или дистрибутивну мрежу природног гаса;

 

 1. Да не постоји могућност прикључења на дистрибутивну мрежу природног гаса и систем даљинског грејања (за меру 1);

 

 1. Да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину;

 

 1. Не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре потписивања Уговора о суфинасирању обе уговорне стране.

Право учешћа на Конкурсу немају :

 1. Власници стамбено-пословних објеката.

 

 II У 2021.години суфинасираће се мере:

1.Замена постојећих  уређаја за грејање ефикаснијим уређајима на пелет:

 • Максимално учешће Града до 90.000,00 са ПДВ, односно до 50% укупне вредности котла са ПДВ.
 • Планирана средства 11.160.000,00 динара.

 

 

2.Замена постојећих  уређаја за грејање ефикаснијим уређајима на гас:

 • Максимално учешће Града до 80.000,00 са ПДВ, односно до 50% укупне вредности са ПДВ.
 • Планирана средства  3.440.000,00 динара.

 

 1. Уклањања постојећих уређаја за грејање и прикључење на систем даљинског грејања
 • Максимално учешће Града до 200.000,00 са ПДВ, односно до 50% укупне вредности са ПДВ.
 • Планирана средства 3.000.000,00 динара.

 III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 А) Документацијa коју доставља подносилац пријаве при подношењу пријаве:

 

Обавезна документација:

 1. Потписан и попуњен Пријавни образац за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021.годину;
 2. Потврда о редовном измиривању обавеза по основу пореза на имовину Града Ниша;
 3. Фотокопију личне карте или очитану чиповану личну карту власника објекта- не старије од шест месеци;
 4. Извод из листа непокретности за објекат, не старији од шест месеци (фотокопија);
 5. Копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност објекта;
 6. Потврда да не постоји могућност прикључења на дистрибутивну мрежу природног гаса (коју издаје предузеће овлашћено за снабдевање и дистрибуцију природног гаса) и потврда да не постоји могућност прикључења на систем даљинског грејања коју издаје ЈКП „Градска Топлана“ Ниш (само за меру 1)- не старија од шест месеци;
 7. Потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу коју издаје предузеће овлашћено за снабдевање и дистрибуцију природног гаса (само за меру 2)- не старија од шест месеци;
 8. Потврда о могућности прикључења на систем даљинског грејања коју издаје ЈКП „Градска Топлана“ Ниш  (само за меру 3)- не старија од шест месеци;
 9. Предрачун за набавку опреме (само за меру 1 и за меру 2) или за прикључење (само за меру 3).

 

Опционо достављање документације за додатно бодовање:

 1. Доказ о броју чланова домаћинстава
  • Фотокопија личне карте или очитане чиповане личне карте за пунолетне чланове домаћинстава-копија пријаве пребивалишта или уверење о пребивалишту за децу- не старије од шест месеци;
  • Лична изјава о броју чланова заједничког домаћинства у слободној форми;
 2. Изјава подносица пријаве да ће стари уређај бити предат на рециклажу;
 3. Копија решења надлежног органа о утврђивању степена инвалидитета (само за породице са чланом инвалидним лицем са утврђеним степеном инвалидитета од 70-100%);
 4. Копија решења надлежног органа о утврђивању степена инвалидитета за ратне војне инвалиде (само за породице са чланом ратним војним инвалидом са утврђеним степеном инвалидности од I-IV категорије);
 5. Доказ о укупним месечним примањима-за све пунолетне чланове домаћинства (само за породице са приходима мањим од 40.000,00 РСД по члану породичног домаћинства)
 6. Потврда о исплаћеној нети заради за месец који предходи месецу подношења захтева за запослене-од послодавца
 7. Чек од пензије и/или чек од војне инвалиднине
 8. Уверење Националне службе за запошљавање за незапосленог члана породичног домаћинства да је на евиденцији незапослених
 9. Потврда о школовању за пунолетне чланове домаћинства

 

Б) Документација која се доставља након потписивања Уговора и завршетка инвестиције:

 1. Потписан и попуњен образац Захтев за повраћај средстава;
 2. Изјава корисника средстава о намени коришћених средстава;
 3. Фискалне и готовинске рачуне за уграђену опрему или накнаду за прикључење на систем даљинског грејања-фотокопија;
 4. Попуњен и оверен гарантни лист за уграђену опрему (за меру 1 и 2)-фотокопија;
 5. Уговор о прикључењу на дистрибутивну мрежу природног гаса и Уговор о снабдевању (за меру 2)-фотокопија;
 6. Уговор о изградњи прикључка на систем даљинског грејања (за меру 3)-фотокопија;
 7. Потврда о рециклажи постојећег уређаја, коју издаје предузеће овлашћено за рециклажу отпада (у случају предавања на рециклажу)-оригинал.

IV Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли Града Ниша.

V Неблаговремена пријава је: пријава поднета по истеку рока за подношење пријаве.

VI Непотпуна пријава је: пријава која не садржи све тражене податке и документацију из дела овог огласа означен под тачком А.

Пријава се подноси у затвореној коверти са именом, презименом и адресом подносиоца захтева, ИСКЉУЧИВО поштом на адресу:

 

Град Ниш

Градска управа за органе града и грађанска стања

Николе Пашића 24, Ниш

 

Са назнаком: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ЛОЖИШТА ЗА 2021.ГОДИНУ – Не отварати

Заинтересовани учесници јавног Конкурса у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава детаљне информације могу добити на телефон број 018/504-658.

Документа за пријаву се могу преузети са званичне интернет странице Града Ниша и Канцеларије за локални еконмски развој.

ЛИНК:

Решење о расписивању јавног конурса за суфинансирање спровођење мера смањења загађења ваздуха у Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину

Јавни конкурс

Правилник о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. години

Пријавни образац за изјавом

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо све заинтересоване грађане за пријаве за Јавни конкурс за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. години  да је Пријавни образац измењен и усаглашен са текстом Јавног конкурса и са Правилником о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. годину (број 622-10/2021-03 од 31.05.2021. године). Пријавни образац можете преузети на следећем линку

Све пријаве грађана пристигле у року на старом пријавном обрасцу сматраће се валидним. У складу са Чланом 12. Став 3. Комисија ће за ове случајеве извршити проверу постојећег начина грејања и припремити Записник.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Најчешћа питања грађана  и одговори у вези

Јавног конурса за суфинансирање спровођење мера смањења загађења ваздуха у Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину

08.06.2021.

 1. Да ли извод из листа непокретности мора да буде издат и оверен од стране РГЗ-а или може извод који је одштампан са сајта РГЗ-а?

Прихватаће се лист непокретности издат од стране РГЗ-а или одштампан и оверен код нотара.

 1. Да ли је неопходно да чланови домаћинства буду пријављени на адреси објекта где се врши инвестиција набавке котлова на пелет/гас или врши прикључак на систем даљинског грејања?

Подносилац захтева као и чланови домаћинства који се наводе у пријави, морају имати пријављено пребивалиште на адреси где се врши инвестиција набавке котлова на пелет/гас или врши прикључак на систем даљинског грејања.

 1. Да ли постоји форма потврде о примањима чланова домаћинства?

Прихватиће се све потврде издате и оверене од стране послодавца, из којих се несумљиво могу утврдити потребни подаци из Члана 6 Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у граду нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. години

 1. Где могу да се нађу све потребне информације о конкурсу?

Све потребне информације о кокурсу могу се наћи на сајту Канцеларије за локални економски развој https://investnis.rs/aktuelnost/javni-konkurs-za-sufinansiranje-mera-smanjenja-zagadjenja-vazduha-u-gradu-nisu-poreklom-iz-individualnih-lozista-u-2021-godini/

и на сајту Града Ниша https://www.ni.rs/, затим на огласној табли у Николе Пашића 24, али и  лично у просторијама Канцеларије за локални еконосмки развој, ул. Генерала Милојка Лешјанина 39 или позивањем на број телефона 018/504658

 1. Где може да се добије пријавни образац?

Пријавни образац се може преузети са сајта Канцеларије за локални еконосмки развој https://investnis.rs/aktuelnost/javni-konkurs-za-sufinansiranje-mera-smanjenja-zagadjenja-vazduha-u-gradu-nisu-poreklom-iz-individualnih-lozista-u-2021-godini/

и на сајту Града Ниша https://www.ni.rs/ као и лично преузети у просторијама Канцеларије за локални еконосмки развој, ул. Генерала Милојка Лешјанина 39

 1. Ако је поднет захтев за превођење пословно-стамбеног објекта у стамбени и ако поседујем елаборат о томе, да ли може да се конкурише?

Док  поступак превођења не буде окончан,немате право учешћа на конкурсу. У складу са Чланом 5. Правилника право учешћа на Конкурсу  немају власници стамбено-пословних објеката,  док год поступак не буде окончан.

 1. Ако имам решење о озакоњењу објекта, а није извршена промена у листу непокретности код РГЗ-а да ли могу да конкуришем?

У овом случају потребно је да уз Извод поседовног листа из Катастра непокретности на коме се види забележба да је објекат у поступку легализације, приложити и Решење о легализацији.

 1. Да ли произвођач котла на пелет мора да буде из Ниша? Да ли трговачка радња мора да буде из Ниша?

Не мора. У складу са чланом 17. Правилника Конкурсом није прописан произвођач опреме и извођач радова.

 1. Где се добијају потврде из „Југоросгаса“ и ЈКП „градска топлана“?

Потврде Југоросгаса можете добити у пословници Југоросгаса на адреси Зетска 6 подношењем захтева. Образац захтева можете добити у пословници Југорос гаса.  Потврде ЈП Градска Топлана можете добити у услужном центру у улици Благоја Паровића 3 подношењем захтева. Образац захтева можете добити у услужном центру ЈП Градска Топлана, али на на сајту http://nitoplana.rs/

 1. Да ли набавка котла на пелет може да се изврши за време трајања конкурса или само након потписивања Уговора?

У складу са чланом 4 Правилника  трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре потписивања Уговора о суфинасирању обе уговорне стране се неће прихватити.

 1. Да ли се броје само радни дани или баш 30 дана од дана објављивања конкурса?

Трајање конкурса је 30 календарских дана.

 1. Да ли грађанин сам финансира набавку уређаја и тек након тога се врши повраћај средстава?

Да. У складу са чланом 16 Правилника исплата средстава извршиће се у року од 45 дана од дана подношења захтева за повраћај средстава.

 1. Где се врши пријављивање на конкурс?

Пријава се подноси у затвореној коверти са именом, презименом и адресом подносиоца захтева, ИСКЉУЧИВО поштом на адресу:

Град Ниш

Градска управа за органе града и грађанска стања

Николе Пашића 24, Ниш

Са назнаком: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ЛОЖИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ – Не отварати

 1. Да ли треба да се добије потврда од „Југоросгаса“ ако подносилац захтева има Решење о прикључењу на гас?

Решење о прикључењу на гас сматраће се валидним доказом, тако да није потребно достављати потврду.

 1. Ако дете има 16 година и поседује личну карту, да ли је потребно уверење о пребивалишту за децу?

Уколико дете поседује биометријску личну карту потребно је поднети очитану личну карту, у супротном је потребно доставити потврду о пребивалишту.

 1. Центар за рециклажу прима само електричне и електронске уређаје а не и старе котлове. Старе котлове прима само отпад, да ли може потврда из отпада?

На сајту Града Ниша https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Spisak-izdatih-dozvola-u-oblasti-upravljanja-otpadom-A%C5%BDURIRANJE.pdf налази се регистар оператера за управљање отпадом са издатим дозволама, потврда неког од наведених оператера сматраће се валидним доказом.

 

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.