No data available!

Javni konkurs za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godini

Na osnovu Ugovora o sufinansiranju realizacije projekta „Smanjenje zagađenja vazduha u Gradu Nišu poreklom iz individualnih izvora u 2021. godini“, broj 401-00-369/21-03 od 25.03.2021. godine, Rešenja Gradskog veća o pristupanju realizaciji i sufinansiranju projekta „Smanjenje zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih izvora u 2021. godini“, (broj 575-1/2021-03 od 18.05.2021), Rešenja o usvajanju Pravilnika o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godinu (broj 622-10/2021-03 od 31.05.2021. godine),
Gradsko veće Grada Niša raspisuje
JAVNI KONKURS
za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godini
I USLOVI PRIJAVE NA KONKURS
Uslovi učešća na Konkursu koje mora da ispuni podnosilac zahteva:

1. Da stambeni objekat-kuća nije priključena na sistem daljinskog grejanja ili distributivnu mrežu prirodnog gasa;

2. Da ne postoji mogućnost priključenja na distributivnu mrežu prirodnog gasa i sistem daljinskog grejanja (za meru 1);

3. Da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu;

4. Ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre potpisivanja Ugovora o sufinasiranju obe ugovorne strane.
Pravo učešća na Konkursu nemaju :
1. Vlasnici stambeno-poslovnih objekata.

II U 2021.godini sufinasiraće se mere:
1.Zamena postojećih uređaja za grejanje efikasnijim uređajima na pelet:
• Maksimalno učešće Grada do 90.000,00 sa PDV, odnosno do 50% ukupne vrednosti kotla sa PDV.
• Planirana sredstva 11.160.000,00 dinara.

2.Zamena postojećih uređaja za grejanje efikasnijim uređajima na gas:
• Maksimalno učešće Grada do 80.000,00 sa PDV, odnosno do 50% ukupne vrednosti sa PDV.
• Planirana sredstva 3.440.000,00 dinara.

3. Uklanjanja postojećih uređaja za grejanje i priključenje na sistem daljinskog grejanja
• Maksimalno učešće Grada do 200.000,00 sa PDV, odnosno do 50% ukupne vrednosti sa PDV.
• Planirana sredstva 3.000.000,00 dinara.
III POTREBNA DOKUMENTA
A) Dokumentacija koju dostavlja podnosilac prijave pri podnošenju prijave:

Obavezna dokumentacija:
1. Potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021.godinu;
2. Potvrda o redovnom izmirivanju obaveza po osnovu poreza na imovinu Grada Niša;
3. Fotokopiju lične karte ili očitanu čipovanu ličnu kartu vlasnika objekta- ne starije od šest meseci;
4. Izvod iz lista nepokretnosti za objekat, ne stariji od šest meseci (fotokopija);
5. Kopiju građevinske dozvole, odnosno drugi dokument kojim se dokazuje legalnost objekta;
6. Potvrda da ne postoji mogućnost priključenja na distributivnu mrežu prirodnog gasa (koju izdaje preduzeće ovlašćeno za snabdevanje i distribuciju prirodnog gasa) i potvrda da ne postoji mogućnost priključenja na sistem daljinskog grejanja koju izdaje JKP „Gradska Toplana“ Niš (samo za meru 1)- ne starija od šest meseci;
7. Potvrda o mogućnosti priključenja na gasovodnu mrežu koju izdaje preduzeće ovlašćeno za snabdevanje i distribuciju prirodnog gasa (samo za meru 2)- ne starija od šest meseci;
8. Potvrda o mogućnosti priključenja na sistem daljinskog grejanja koju izdaje JKP „Gradska Toplana“ Niš (samo za meru 3)- ne starija od šest meseci;
9. Predračun za nabavku opreme (samo za meru 1 i za meru 2) ili za priključenje (samo za meru 3).

Opciono dostavljanje dokumentacije za dodatno bodovanje:
1. Dokaz o broju članova domaćinstava
a. Fotokopija lične karte ili očitane čipovane lične karte za punoletne članove domaćinstava-kopija prijave prebivališta ili uverenje o prebivalištu za decu- ne starije od šest meseci;
b. Lična izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva u slobodnoj formi;
2. Izjava podnosica prijave da će stari uređaj biti predat na reciklažu;
3. Kopija rešenja nadležnog organa o utvrđivanju stepena invaliditeta (samo za porodice sa članom invalidnim licem sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 70-100%);
4. Kopija rešenja nadležnog organa o utvrđivanju stepena invaliditeta za ratne vojne invalide (samo za porodice sa članom ratnim vojnim invalidom sa utvrđenim stepenom invalidnosti od I-IV kategorije);
5. Dokaz o ukupnim mesečnim primanjima-za sve punoletne članove domaćinstva (samo za porodice sa prihodima manjim od 40.000,00 RSD po članu porodičnog domaćinstva)
a. Potvrda o isplaćenoj neti zaradi za mesec koji predhodi mesecu podnošenja zahteva za zaposlene-od poslodavca
b. Ček od penzije i/ili ček od vojne invalidnine
c. Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlenog člana porodičnog domaćinstva da je na evidenciji nezaposlenih
d. Potvrda o školovanju za punoletne članove domaćinstva

B) Dokumentacija koja se dostavlja nakon potpisivanja Ugovora i završetka investicije:
1. Potpisan i popunjen obrazac Zahtev za povraćaj sredstava;
2. Izjava korisnika sredstava o nameni korišćenih sredstava;
3. Fiskalne i gotovinske račune za ugrađenu opremu ili naknadu za priključenje na sistem daljinskog grejanja-fotokopija;
4. Popunjen i overen garantni list za ugrađenu opremu (za meru 1 i 2)-fotokopija;
5. Ugovor o priključenju na distributivnu mrežu prirodnog gasa i Ugovor o snabdevanju (za meru 2)-fotokopija;
6. Ugovor o izgradnji priključka na sistem daljinskog grejanja (za meru 3)-fotokopija;
7. Potvrda o reciklaži postojećeg uređaja, koju izdaje preduzeće ovlašćeno za reciklažu otpada (u slučaju predavanja na reciklažu)-original.
IV Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Grada Niša.
V Neblagovremena prijava je: prijava podneta po isteku roka za podnošenje prijave.
VI Nepotpuna prijava je: prijava koja ne sadrži sve tražene podatke i dokumentaciju iz dela ovog oglasa označen pod tačkom A.
Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa imenom, prezimenom i adresom podnosioca zahteva, ISKLjUČIVO poštom na adresu:

Grad Niš
Gradska uprava za organe grada i građanska stanja
Nikole Pašića 24, Niš

Sa naznakom: SPROVOĐENjE MERA SMANjENjA ZAGAĐENjA VAZDUHA U GRADU NIŠU POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH LOŽIŠTA ZA 2021.GODINU – Ne otvarati
Zainteresovani učesnici javnog Konkursa u toku trajanja ovog oglasa, a pre podnošenja prijava detaljne informacije mogu dobiti na telefon broj 018/504-658.
Dokumenta za prijavu se mogu preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Niša i Kancelarije za lokalni ekonоmski razvoj.

LINK:

Resenje o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje sprovodjenja mera

Javni konkurs

Pravilnik

Prijavni obrazac

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

VAŽNO OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo sve zainteresovane građane za prijave za Javni konkurs za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godini  da je Prijavni obrazac izmenjen i usaglašen sa tekstom Javnog konkursa i sa Pravilnikom o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godinu (broj 622-10/2021-03 od 31.05.2021. godine). Prijavni obrazac možete preuzeti na sledećem linku

Sve prijave građana pristigle u roku na starom prijavnom obrascu smatraće se validnim. U skladu sa Članom 12. Stav 3. Komisija će za ove slučajeve izvršiti proveru postojećeg načina grejanja i pripremiti Zapisnik.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Najčešća pitanja građana  i odgovori u vezi

Javnog konursa za sufinansiranje sprovođenje mera smanjenja zagađenja vazduha u Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu

08.06.2021.

 • Da li izvod iz lista nepokretnosti mora da bude izdat i overen od strane RGZ-a ili može izvod koji je odštampan sa sajta RGZ-a?
  Prihvataće se list nepokretnosti izdat od strane RGZ-a ili odštampan i overen kod notara.

 

 • Da li je neophodno da članovi domaćinstva budu prijavljeni na adresi objekta gde se vrši investicija nabavke kotlova na pelet/gas ili vrši priključak na sistem daljinskog grejanja?
  Podnosilac zahteva kao i članovi domaćinstva koji se navode u prijavi, moraju imati prijavljeno prebivalište na adresi gde se vrši investicija nabavke kotlova na pelet/gas ili vrši priključak na sistem daljinskog grejanja.

 

 • Da li postoji forma potvrde o primanjima članova domaćinstva?
  Prihvatiće se sve potvrde izdate i overene od strane poslodavca, iz kojih se nesumljivo mogu utvrditi potrebni podaci iz Člana 6 Pravilnika o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godini

 

 

 

 • Ako je podnet zahtev za prevođenje poslovno-stambenog objekta u stambeni i ako posedujem elaborat o tome, da li može da se konkuriše?
  Dok  postupak prevođenja ne bude okončan,nemate pravo učešća na konkursu. U skladu sa Članom 5. Pravilnika pravo učešća na Konkursu  nemaju vlasnici stambeno-poslovnih objekata,  dok god postupak ne bude okončan.

 

 • Ako imam rešenje o ozakonjenju objekta, a nije izvršena promena u listu nepokretnosti kod RGZ-a da li mogu da konkurišem?
  U ovom slučaju potrebno je da uz Izvod posedovnog lista iz Katastra nepokretnosti na kome se vidi zabeležba da je objekat u postupku legalizacije, priložiti i Rešenje o legalizaciji.

 

 • Da li proizvođač kotla na pelet mora da bude iz Niša? Da li trgovačka radnja mora da bude iz Niša? Ne mora. U skladu sa članom 17. Pravilnika Konkursom nije propisan proizvođač opreme i izvođač radova.

 

 • Gde se dobijaju potvrde iz „Jugorosgasa“ i JKP „gradska toplana“?
  Potvrde Jugorosgasa možete dobiti u poslovnici Jugorosgasa na adresi Zetska 6 podnošenjem zahteva. Obrazac zahteva možete dobiti u poslovnici Jugoros gasa.  Potvrde JP Gradska Toplana možete dobiti u uslužnom centru u ulici Blagoja Parovića 3 podnošenjem zahteva. Obrazac zahteva možete dobiti u uslužnom centru JP Gradska Toplana, ali na na sajtu http://nitoplana.rs/

 

 • Da li nabavka kotla na pelet može da se izvrši za vreme trajanja konkursa ili samo nakon potpisivanja Ugovora?
  U skladu sa članom 4 Pravilnika  troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre potpisivanja Ugovora o sufinasiranju obe ugovorne strane se neće prihvatiti.

 

 • Da li se broje samo radni dani ili baš 30 dana od dana objavljivanja konkursa?
  Trajanje konkursa je 30 kalendarskih dana.

 

 • Da li građanin sam finansira nabavku uređaja i tek nakon toga se vrši povraćaj sredstava?
  Da. U skladu sa članom 16 Pravilnika isplata sredstava izvršiće se u roku od 45 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj sredstava.

 

 • Gde se vrši prijavljivanje na konkurs?
  Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa imenom, prezimenom i adresom podnosioca zahteva, ISKLjUČIVO poštom na adresu:

Grad Niš

Gradska uprava za organe grada i građanska stanja

Nikole Pašića 24, Niš

Sa naznakom: SPROVOĐENjE MERA SMANjENjA ZAGAĐENjA VAZDUHA U GRADU NIŠU POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH LOŽIŠTA ZA 2021. GODINU – Ne otvarati

 

 • Da li treba da se dobije potvrda od „Jugorosgasa“ ako podnosilac zahteva ima Rešenje o priključenju na gas?
  Rešenje o priključenju na gas smatraće se validnim dokazom, tako da nije potrebno dostavljati potvrdu.

Ako dete ima 16 godina i poseduje ličnu kartu, da li je potrebno uverenje o prebivalištu za decu?

Ukoliko dete poseduje biometrijsku ličnu kartu potrebno je podneti očitanu ličnu kartu, u suprotnom je potrebno dostaviti potvrdu o prebivalištu.

 

 • Centar za reciklažu prima samo električne i elektronske uređaje a ne i stare kotlove. Stare kotlove prima samo otpad, da li može potvrda iz otpada?
  Na sajtu Grada Niša https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Spisak-izdatih-dozvola-u-oblasti-upravljanja-otpadom-A%C5%BDURIRANJE.pdf nalazi se registar operatera za upravljanje otpadom sa izdatim dozvolama, potvrda nekog od navedenih operatera smatraće se validnim dokazom.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.