No data available!

Mere za unapređenje poslovnog okruženja

Program lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša, koji realizuje Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, predstavlja skup mera za stvaranje okruženja koje pogoduje privređivanju, otvaranju novih radnih mesta i privlačenju investicija.

Programom je predviđeno:

  • stvaranje povoljnih uslova za osnivanje novih preduzeća i proširenje kapaciteta postojećih;
  • jačanje konkurentnosti niške privrede;
  • pozicioniranje Grada Niša kao snažnog privrednog centra u regionu i šire i poželjne sredine za investiranje, poslovanje i život;
  • podsticanje inovativnog i preduzetničkog ponašanja, razvoj preduzetništva;
  • podsticanje uvođenja novih tehnologija i inovacija u proizvodne procese.

Prvi put, Program lokalnog ekonomskog razvoja realizovan je 2017.godine i to sredstvima od 18 miliona dinara. Naredne, 2018. kao i 2019.godine, Program je takođe realizovan preko Kancelarije, ali sa 40, odnosno 39 miliona dinara.

Usled eskalacije pandemije korona virusa 2020. godine Grad nije bio u situaciji da realizuje Program lokalnog ekonomskog razvoja, dok je 2021. godine Program lokalnog ekonomskog razvoja realizovan preko Kancelarije sa 15 miliona dinara.

Rezultati sprovedenih mera za subvencionisanje privrednih subjekata kroz Program lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša u 2021. godini

 

Program lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2021. godinu je usvojen na sednici Skupštine Grada Niša 17.06.2021. godine. Gradonačelnica je dana 09.08.2021. godine raspisala dva javna poziva za realizaciju mera za podsticanje konkurentnosti MMSPP u vidu državne pomoći male vrednosti u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara. Prednost su imale firme koje nisu koristile mere državne pomoći male vrednosti (de minimis) preko Programa lokalnog ekonomskog razvoja u ranijim godinama, firme koje se bave cirkularnom ekonomijom, energetskom efikasnošću, zelenom ekonomijom, kao i firme čiji su vlasnici žene i mladi do 30 godina starosti.

Obuhvaćene su bile dve vrste aktivnosti: 1) Podrška za MMSPP u cilju unapređenja konkurentnosti i 2) Unapređenje dostupnosti finansiranja.

U okviru aktivnosti Podrške za MMSPP u cilju unapređenja konkurentnosti, dodeljene su subvencije odnosno bespovratna sredstva za pokrivanje do 50% opravdanih troškova bez PDV-a, sa ograničenjem na iznos do 300.000,00 dinara po privrednom subjektu u zavisnosti od namene. Korisnici podsticajnih sredstava su mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji nisu u teškoćama i registrovani su na teritoriji grada Niša. Po posebnim kriterijumima, sredstva su dodeljena i privrednim subjektima/startaopovima koji koriste usluge NTP-a Niš i svih coworkinkg prostora sa teritorije grada Niša.

Sredstva su bila namenjena za nabavku nove opreme i/ili mašine, delova za mašinu ili specijalizovanih alata; digitalizaciju poslovanja; testiranje novih proizvoda; poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga. Za ove aktivnosti bilo je opredeljeno 12 miliona dinara.

Na javni poziv se javilo 88 mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika. Komisija za dodelu finansijskih sredstava, koju je formirala Gradonačelnica, je dala predlog da 46 privrednih subjekata dobije sredstva, budući da su ispunili sve uslove predviđene javnim pozivom. Dana 04.10.2021. godine, Gradonačelnica Grada Niša je donela Rešenje o dodeli finansijskih sredstava, nakon čega je usledila procedura potpisivanja ugovora. Do kraja 2021. godine realizovani su svi ugovori i jedan aneks, dok su tri ugovora produžena sa rokom završetka do 7. marta 2022. godine.

Ukupno je utrošeno 7.883.973,58 dinara, pri čemu je 46 privrednih subjekata dobilo podsticajna sredstva, od čega su: 22 preduzetnici, 17 mikro i 7 malih preduzeća.

Najveći broj privrednih subjekata je dobio sredstva za digitalizaciju poslovanja – 32 i za nabavku nove opreme i/ili mašine, delova za mašinu ili specijalizovanih alata – 13, dok je za poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga dobila 1 firma, dok za izradu prototipa nije bilo prijava.

Preovlađuju privredni subjekti koji se bave uslužnim delatnostima i to njih 26, ili 57%, dok je 13 iz oblasti proizvodnje tj. 28%. Od ostalih delatnosti sredstva su dobile 2 firme iz trgovine, 1 prevoznička i 4 iz delatnosti rastorana i hotela.

Svega 4 startap firme dobile su podsticajna sredstva, dok su najviše zastupljene firme koje posluju više od 10 godina (21), zatim firme koje posluju od 6-10 godina (14) i firme koje posluju od 2-5 godina (10).

Samo dva mlada vlasnika do 30 godina starosti i tri korisnika NTP i drugih coworking prostora su korisnici sredstava.

Osam firmi koje primenjuju mere energetske efikasnosti i tri firme iz oblasti cirkularne, zelene ekonomije, ukupno njih 11 su imale prednost pri bodovanju i dobili bespovratna sredstava.

Žene privrednice, njih 14, su u ukupnoj strukturi zastupljene sa 30%.

U okviru aktivnosti Unapređenje dostupnosti finansiranja, subvencionisana je kamata kod poslovnih banaka, pri čemu je minimalni iznos kredita bio 100.000,00 dinara, a maksimalni 1.500.000,00 dinara. Sredstva su bila namenjena za: troškove nabavke mašina i opreme, osavremenjivanje procesa proizvodnje, stabilizaciju proizvodnje, investiranje u nova savremena sredstva za rad i proizvodnju, izgradnju i rekonstrukciju i adaptaciju poslovnog prostora. Ukupno je bilo opredeljeno 3 miliona dinara.

Na javni poziv upućen bankama, zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje privrednih subjekata uz subvencionisanje kamate od strane Grada Niša, javile su se četiri banke, od kojih su Banca Intesa A.D. Beograd i Banka „Poštanska štedionica“ ispunile sve kriterijume iz javnog poziva, objavljenog 09.08.2021. Grad Niš je 28.09.2021.godine sklopio sporazume o poslovnoj saradnji sa ovim bankama.

Preko Bance Intesa A.D. Beograd, 47 privrednih subjekata je ostvarilo subvencionisanu kamatu u ukupnom iznosu od 1.497.364,51 dinar, koju je finansirao Grad Niš. Banka je plasirala kredite u iznosu od 52.465.048,83 dinara. Nije bilo zainteresovanih privrednih subjekata za realizaciju ove aktivnosti preko Banke „Poštanska štedionica“.

Ukupno dodeljena sredstva po osnovu oba javna poziva za realizaciju mera za podsticanje konkurentnosti MMSPP u vidu državne pomoći male vrednosti iznose 9.381.338,09 dinara za ukupno 93 privredna subjekta.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.