Obrazovni potencijali

Кvalitet intelektualnog kapitala u Nišu baziran je na sistemu edukacije koji daje visoko obrazovane ljude u gotovo svim oblastima i posebno visoko edukovani kadar u oblasti tehničkih nauka i komjuterskih tehnologija. Među 19 srednjih škola, postoji i 5 tehničkih (elektronika,IT i mašinstvo), proizvodnja hrane, ekonomska i trgovačka škola. Za poslednjih 10 godina oko 3 000 učenika završi osnovnu školu i 4.000 višu.

Od osnivanja Univerziteta u Nišu, pre više od pola veka, do danas je:

Diplomiralo studenata73 312

Master studije je završilo7429

Magistarske studije je završilo2607

Doktroske studije je završilo2207

Univerzitet u Nišu uključen je u jedinstveni evropski obrazovni prostor u skladu sa najvišim standardima kvaliteta obrazovnog, naučnoistraživačkog i stručnog rada i može se porediti sa stranim visokoškolskim ustanovama najvišeg ranga.

Do današnjih dana Univerzitet u Nišu je izrastao u zrelu, skladno razvijenu akademsku zajednicu u čijem sastavu radi trinaest fakulteta i to: Građevinsko – arhitektonski fakultet, Ekonomski fakultet, Elektronski fakultet, Mašinski fakultet, Medicinksi fakultet, Učiteljski fakultet u Vranju, Pravni fakultet, Prirodno matematički fakultet, Tehnološki fakultet, Fakultet umetnosti , Fakultet zaštite na radu, Fakutlet sporta I fizičkog vaspitanja i Filozofski fakultet.

Univerzitet sa 13 fakulteta u svom sastavu, predstavlja jaku intelektualnu osnovu za razvoj i uspostavljanje partnerskog odnosa sa značajnim privrednim subjektima I lokalnom samoupravom, ali i međunarodnim institucijama. Na svim fakultetima Univerziteta u Nišu obavlja se naučnoistraživački rad u oblasti osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja, a svi fakulteti Univerziteta su organizatori brojnih naučnih skupova na nacionalnom nivou i skupova sa međunarodnim učešćem. Univerzitet u Nišu, preko fakulteta ili direktno, ostvaruje bilateralnu I multilateralnu saradnju sa mnogim naučnim i obrazovnim institucijama i asocijacijama u zemlji i inostranstvu.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.