No data available!

Решење Градског већа Града Ниша са коначном ранг листом крајњих корисника за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину

На основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Ниш (бр. 1743/2021-01 од 25.06.2021), Решења Градског већа Града Ниша о реализацији и суфинансирању Програма ,,Енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова“ (,,Службени лист Града Ниша“, број 74/2021), Решења о усвајању Правилника о и суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист Града Ниша“, број 93/2021), Решење о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину (,,Службени лист Града Ниша“, број 96/2021 и 102/2021 ) и Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације (бр. 2549/2021-01 од 02.08.2021. године), именована Комисија сачинила је предлог Решења са коначном ранг листом крајњих корисника за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину.

Предвиђено је да Решење са коначном ранг листом крајњих корисника, за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину, доноси Градско веће Града Ниша и представља основ за закључење тространих уговора између Града Ниша, директних и крајњих корисника о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације.

Решење са коначном ранг листом крајњих корисника, за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину, објављује се на огласној табли Града Ниша, у улици Николе Пашића бр. 24, званичној интернет страници Града Ниша www.ni.rs, као и званичној интернет страници Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs, дана 11. марта 2022. године.

Актуелно

РЕШЕЊЕ – Додељују се бесповратна средства у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2022. годину, а у складу са препоруком Комисије за доделу финансијских средстава и то привредним субјектима са територије Града Ниша

Р Е Ш Е Њ Е – ФОРМИРА СЕ ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Ниша у 2022. години

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊУ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ У 2022. ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ – о формирању коначне ранг листе изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде на територији града Ниша у 2022. год.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.