ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА НАСТАНКА ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРИВРЕДУ ИЛИ ИМОВИНУ ВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2023. ГОДИНИ

На основу Решења Градског већа број 72-1/2023-03, Град Ниш објављујe Јавни позив за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравља људи, животну средину, привредз или имовину веће вредности на територији града Ниша у 2023. години (у даљем тексту: Јавни позив).

Корисници средстава могу бити:
1. регистроване стамбене заједнице;
2. стамбено-пословне заједнице.

Предмет суфинансирања обухвата суфинансирање следећих мера:

1) санација кровова у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи и безбедност зграде;
2) инвестиционо одржавање фасада ради спречавања штетних последица по безбедност (већег броја) грађана;
3) замена употребљених грађевинских материјала који су штетни по живот и здравље људи;
4) унапређење енергетских својстава зграде ради смањења негативних утицаја на животну средину (услед нерационалне потрошње и емисије штетних гасова);
5) стављање лифта у погон, односно поправка или замена лифтова, елемената или делова лифта као и испитивање исправности према важећим прописима о лифтовима;
6) друге активности којима се спречава настанак штетних последица по здравље и живот грађана, животну средину, привреду и имовину веће вредности.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања, закључно са 22.02.2023. године.
Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ниша www.ni.rs и Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs, или на шалтерима Јединственог управног места, ул. Николе Пашића 24, Ниш
Пријаве на Јавни позив достављају се са назнаком:

„Пријава по Јавном позиву за суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности на територији Града Ниша у 2023. години – не отварати”,

Комплетна пријава на Јавни позив се доставља у затвореној коверти, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте, ПОШТОМ на адресу:

Град Ниш
Градска управа за органе Града и грађанска стања
ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш
за
– Комисију за реализацију средства за суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде у циљу спречавања настанка штетних последица по живот или здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности-
или ЛИЧНО на шалтерима Јединственог управног места, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш.
За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве може се обратити на контакт телефон: 018/504-658 или на е-mail: stanovanje@gu.ni.rs.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.