Preliminarna rang lista trećeg konkursa za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godini

Na osnovu Ugovora o sufinansiranju realizacije projekta „Smanjenje zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih izvora u 2021. godini“ (broj 401-00-369/21-03 od 25.03.2021), Rešenja Gradskog veća grada Niša o pristupanju realizaciji i sufinansiranju projekta „Smanjenje zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih izvora u 2021. godini“ (broj 575-1/2021-03 od 18.05.2021), Rešenja Gradskog veća o raspisivanju Trećeg javnog konkursa za sufinansiranje sprovođenja mera smanjenja zagađenja vazduha u Gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu br. 187-12-1/2022-03 od 23.02.2022. godine („Službeni list Grada Niša“ broj 17/2022) Pravilnika o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godinu („Službeni list Grada Niša“ broj 17/2022), Smernicama za rad Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu (definisane Rešenjem gradonačelnice br.2187/2021-01 od 02.07.2021.) i Trećim javnim konkursom za sufinansiranje projekata smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu („Službeni list Grada Niša“ broj 17/2022), Komisija za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu, na svojoj sednici održanoj dana 25.05.2022. godine utvrdila je PRELIMINARNU LISTU korisnika sredstava za sufinansiranje projekata smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu – TREĆI KONKURS

Preliminarna lista korisnika sredstava objavljena je 08.06.2022. na zvaničnoj internet stranici grada Niša www.ni.rs i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs , kao i na oglasnoj tabli grada Niša u ulici Nikole Pašića 24.

Učesnici na Konkursu mogu u roku od 3 dana od dana objavljivanja Preliminarne liste da podnesu primedbu Komisiji za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu. Prigovor se podnosi na pisarnici Grada Niša, ul. Nikole Pašića 24,  preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj grada Niša.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.