No data available!

Прелиминарна ранг листа трећег конкурса за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. години

На основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта „Смањење загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години“ (број 401-00-369/21-03 од 25.03.2021), Решења Градског већа града Ниша о приступању реализацији и суфинансирању пројекта „Смањење загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години“ (број 575-1/2021-03 од 18.05.2021), Решења Градског већа о расписивању Трећег јавног конкурса за суфинансирање спровођења мера смањења загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину бр. 187-12-1/2022-03 од 23.02.2022. године („Службени лист Града Ниша“ број 17/2022) Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. годину („Службени лист Града Ниша“ број 17/2022), Смерницама за рад Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину (дефинисане Решењем градоначелнице бр.2187/2021-01 од 02.07.2021.) и Трећим јавним конкурсом за суфинансирање пројеката смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“ број 17/2022), Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину, на својој седници одржаној дана 25.05.2022. године утврдила је ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ корисника средстава за суфинансирање пројеката смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину – ТРЕЋИ КОНКУРС

Прелиминарна листа корисника средстава објављена је 08.06.2022. на званичној интернет страници града Ниша www.ni.rs и Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs , као и на огласној табли града Ниша у улици Николе Пашића 24.

Учесници на Конкурсу могу у року од 3 дана од дана објављивања Прелиминарне листе да поднесу примедбу Комисији за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину. Приговор се подноси на писарници Града Ниша, ул. Николе Пашића 24,  преко Канцеларије за локални економски развој града Ниша.

Актуелно

РЕШЕЊЕ – Додељују се бесповратна средства у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2022. годину, а у складу са препоруком Комисије за доделу финансијских средстава и то привредним субјектима са територије Града Ниша

Р Е Ш Е Њ Е – ФОРМИРА СЕ ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Ниша у 2022. години

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊУ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ У 2022. ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ – о формирању коначне ранг листе изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде на територији града Ниша у 2022. год.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.