Kreirana jedinstvena baza podataka o imovini grada Niša

Projektom „Efikasno i efektivno upravljanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema“ kreirana je jedinstvena baza podataka o imovini grada Niša sa aplikacijama za sve aspekte i procese upravljanja imovinom. Za svaku nepokretnost, baza poseduje informacije o lokaciji, načinu korišćenja, vrednosti imovine i dr., a koje su neophodne za adekvatno i racionalno upravljanje javnom imovinom. Na ovaj način kreiran je jedinstveni registar javne imovine, a jedinici lokalne samouprave omogućeno je da je adekvatno upotrebljava i kontroliše njene troškove. Ovakav način vođenja evidencije znatno će unaprediti proces razmene podatka između službi i institucija u gradu i doprineti efikasnijoj realizaciji postupaka koji se sprovode u okviru Gradske uprave.

pastedGraphic.png

Podaci o nepokretnostima unose se i ažuriraju, pretražuju i eksportuju, a pregled lokacije svake nepokretnosti omogućen je grafičkim prikazom na mapi. Za svaku nepokretnost može se generisati NEP JS obrazac, a za pregled zbirnih podataka o svim nepokretnostima javne imovine omogućeno je generisanje ZOS JS obrasca.   Kreiran je i veb portal koji sadrži kartogarfski prikaz javne imovine sa svim korisnim i značajnim podacima koji se dobijaju jednostavnim klikom na nepokrtenost na mapi, a brojnim alatima i funkcionalnostima omogućeno je kreiranje upita, sprovođenje analiza i generisanje grafičkih i drugih izveštaja. Na ovaj način dobijaju se relevantne informacije bez direktnih upita i poseta lokacijama. Kao takva, aplikacija “Javna imovina Grada Niša” namenjena je investitorima, građanima, zaposlenima u javnim i drugim institucijama i zainteresovanoj javnosti.

pastedGraphic_1.png

U cilju stvaranja integrisanog modela efikasnog upravljanja imovinom, kroz  nekoliko aplikacija, izvršena je implementacija Geografskog informacionog sistema. Kako efikasno upravljanje imovinom podrazumeva i integraciju baze podataka ( registra nepokretnosti)  sa GIS-om, takođe kroz nekoliko aplikacija, implementiran je GIS.

https://gis.ni.rs/smartPortal/javnaImovina

U narednom periodu očekuje nas dalje unapređivanje GIS-a grada ostalim slojevima podataka iz oblasti obrazovanja, turizma, komunalne infrastrukture, greenfield i  brownfield lokacijama i drugim bitnim podacima o Nišu.

pastedGraphic_2.png

Projekat „Efiksano i efektivno upravljanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje GIS-a“ realizuje se u okviru Programa Exchange5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.