window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); ИЗМЕНЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА НАСТАНКА ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРИВРЕДУ ИЛИ ИМОВИНУ ВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2023. ГОДИНИ - Kler

ИЗМЕНЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА НАСТАНКА ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРИВРЕДУ ИЛИ ИМОВИНУ ВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2023. ГОДИНИ

ИЗМЕНЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА НАСТАНКА ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРИВРЕДУ ИЛИ ИМОВИНУ ВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2023. ГОДИНИ

У ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА НАСТАНКА ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРИВРЕДУ ИЛИ ИМОВИНУ ВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2023. ГОДИНИ , број 72-1/2023-03 од 21.01.2023. године, објављеним 23.1.2023.године , мења се текст у тачки

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА и сада гласи:

„Рок за подношење пријава по овом позиву тече од дана објављивања Јавног позива на огласној табли органа и служби Града Ниша у улици Николе Пашића бр. 24, на званичној интернет страници Града Ниша (www.ni.rs) , на званичној интернет страници Канцеларије за локални економски развој (www.investnis.rs) и траје до утрошка средстава предвиђених за ову намену кроз Пројекат „Фонд за стамбене заједнице“.
Пријаве на Јавни позив достављају се са назнаком:
„Пријава по Јавном позиву за суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности на територији Града Ниша у 2023. години – не отварати”,
Комплетна пријава на Јавни позив се доставља у затвореној коверти, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте, поштом на адресу:
Град Ниш
Градска управа за органе Града и грађанска стања
ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш
за
– Комисију за реализацију средства за суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде у циљу спречавања настанка штетних последица по живот или здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности –

или лично на шалтерима Јединственог управног места, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш.
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање.
У свим осталим деловима Јавни позив остаје неизмењен.
За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве може се обратити на контакт телефон: 018/504-658 или на е-mail: stanovanje@gu.ni.rs.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.