ИЗМЕНA ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2023. ГОДИНУ

ИЗМЕНA ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2023. ГОДИНУ

Поштовани,

Због великог интересовања грађана и повећаног броја захтева, рок се за доставу пријава по Јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину продужава, у складу са тим мења се текст у глави VIII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА и сада гласи:

,,Јавни позив ће трајати до утрошка средстава, а најдуже до 31.01.2024. године, од дана објављивања на огласној табли органа и служби Града Ниша, званичној интернет страници Града Ниша www.ni.rs и званичној интернет страници Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs, што је крајњи рок за подношење Пријаве.
Подносиоци, пријаву за учешће на Јавном позиву попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.
Одштампани, попуњени и потписани пријавни образац доставља се у 2 (два) примерка (један оригинал и једна копија) заједено са предвиђеном пратећом документацијом из главе VII Јавног позива, посредно (поштом) у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2023. ГОДИНУ
– НЕ ОТВАРАТИ -”

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте и на адресу:

Град Ниш
Градска управа за органе Града и грађанска стања
ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш
за
-Комисију за реализацију мера енергетске санације-

или непосредно (лично) на шалтерима Јединственог управног места, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање. Неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве може се обратити на контакт телефон 018/504-658 или на е-mail: kler@gu.ni.rs“.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.