ГРАД НИШ СУБВЕНЦИОНИШЕ МАЛУ ПРИВРЕДУ-ЈАВНИ ПОЗИВ У ТОКУ

Град Ниш расписао је јавни позив за доделу подстицајних средстава микро, малим и средњим предузећима и предузетницима у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2021. годину. Право да конкуришу за бесповратна средства имају микро, мала и средња предузећа и предузетници који су регистровани и послују на територији града Ниша најмање годину дана. Такође, потребно је да испуњавају и следеће услове: да је претежна делатност којом се баве производња, прерада или пружање услуга, да су у већинском приватном власништву, да је привредни субјект код надлежне Агенције за привредне регистре разврстан као предузетник, микро, мало и средње правно лице, да привредном субјекту у року од две године до дана објављивања јавног конкурса није изречена правоснажна мера забране обављања делатности, а уколико послује краће од две године, да није изречена правоснажна мера забране обављања делатности за укупан период пословања, да власници и одговорна лица привредног субјекта нису правоснажно осуђивана и да се против њих не води кривични поступак за кривична дела против привреде, да привредни субјект није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова средњи и велики привредни субјекти, да је до дана подношења пријаве измирио доспеле обавезе према граду Нишу по основу изворних јавних прихода, да је до дана подношења пријаве измирио све порезе и доприносе, као и остале обавезе по основу јавних прихода у складу са прописима Републике Србије, да привредном субјекту у периоду од годину дана до дана објављивања јавног конкурса текући рачуни код пословних банака нису били блокирани дуже од укупно 15 дана, да привредни субјект према евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања о броју запослених лица на дан објављивања јавног конкурса има најмање једно запослено лице, да није покренут стечајни поступак и поступак ликвидације, да за исте пројектне активности за које конкуришу у текућој години, нису користили подстицајна средства у другим јавним фондовима.

Право на доделу бесповратних средстава имају и привредни субјекти који користе услуге НТП-а Ниш и свих coworking простора са територије града Ниша који испуњавају следеће услове: да је претежна делатност привредних субјеката производња, прерада или пружање услуга, да су у већинском приватном власништву, да су регистровани најмање годину дана до дана објављивања јавног конкурса, да је привредни субјект код надлежне Агенције за привредне регистре разврстан као предузетник, микро, мало и средње правно лице, да власници и одговорна лица привредног субјекта нису правоснажно осуђивана и да се против њих не води кривични поступак за кривична дела против привреде, да привредни субјект није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова средњи и велики привредни субјекти, да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса, да нису у стечајном поступку или поступку ликвидације, да за исте пројектне активности за које конкуришу у текућој години, нису користили подстицајна средства у другим јавним фондовима.

Бесповратна средства која додељује Град Ниш, посредством Канцеларије за локални економски развој  намењена су за набавку нове опреме и/или машине, делова за машину или специјализованих алата, дигитализацију пословања, тестирање нових производа, побољшање постојећих и развој нових производа/услуга.

Средства се додељују за покривање до 50% оправданих трошкова без ПДВ са ограничењем на износ до 300.000,00 динара по привредном субјекту.

Максимални износ средстава, која ће бити одобрена, зависиће од врсте активности за коју привредни субјект конкурише, уз напомену да се може конкурисaти само за једну активност.

Укупан планирани износ средстава за реализацију ове мере износи 12.000.000,00 динара.

Пријава са пратећом документацијом се може преузети са сајта Града Ниша (www.ni.rs ) и са сајта КЛЕР-а ( www.investnis.rs ).

Пријава са пратећом документацијом се доставља у затвореној коверти, на адресу: Канцеларија за локални економски развој, Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 39, поштом или лично, са назнаком на лицу коверте Пријава на Јавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2021. годину – Подршка за ММСПП у циљу унапређења конкурентности – “НЕ ОТВАРАТИ“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте, у времену од 11 до 15 часова.

Рок за подношење пријава је 07.09.2021.године.

За детаљније информације можете се обратити Канцеларији за локални економски развој на тел. 018/504-654, e-mail: kler@gu.ni.rs или у просторијама у ул. Генерала Милојка Лешјанина 39, Ниш.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.