О НАМА

  nis 01 10 2008    IM000727HPIM0058

 

 

 

KANCELARIJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I PROJEKTE

 

 • Отворена 25. 02. 2009. год., у оквиру спровођења  USAID – MEGA програма, уз подршку ЛЕДИБ програма Министарства спољних послова Данске и до краја 2016. год. пословала  у оквиру Службе за послове градоначелника.
 • Од 1. 01. 2017. године Одлуком о промени Статута Града Ниша образована је Канцеларија за локални економски развој и пројекте,  као једна од служби Града Ниша ради  обједињавања пројектне и инвестиционе активности у Граду.
 • Циљ локалне самоуправе усмерен је на привлачење инвестиција и побошљање економске слике Града, кроз реализацију развојних и инвестиционих пројеката и управљање инструментима локалне развојне политике.
 • На основу Закона о улагањима (“Сл. Гласник РС“ бр. 89/2015) надлежни орган јединице локалне самоуправе инструментима локалне развојне политике подстиче привлачење улагања, брине о постојећим улагањима и њиховом проширењу, броју и укупној вредности улагања и квалитету улагача, примењује стандарде повољног пословног окружења и доноси одлуке о мерама за подстицање конкурентности локалне самоуправе у привлачењу улагања.
 • Организациони део јединице локалне самоуправе или правно лице које пружа стручну помоћ и подршку улагачу у реализацији улагања обавља Канцеларија за локални економски развој

 

Канцеларија за локални економски развој и пројекте се бави, између осталог,  следеђим пословима:

 •  унапређењем локалног економског развоја
 • мeрама за подстицањe конкурeнтности локалнe самоуправe
 • локалном развоjном политиком
 • подстицањем привлачeња улагања и подршке постоjeћим улагањима
 • бави се мерама за подстицања конкурeнтности локалнe самоуправe у привлачeњу улагања
 • пружа подршку локалној пословној заједници
 • стара се о примeни и унапређењу стандарда повољног пословног окружeња
 • руководи процесима стратешког планирања развоја Града
 • припрeмуа и спроводи развоjние и инвeстиционе проjeкате
 • има надлeжност jeдиницe за имплeмeнтациjу проjeката и развоjних програма града Ниша

 

Од оснивања до данас КЛЕРП  је:

 • учествовао или руководио припремом или реализацијом најзначајнијих пројеката и инвестиција у Граду: YURA CORPORATION, SHINWON, BENETTON (Olimpias Group), JOHNSONO ELECTRIC, LEONI, INTEGRATED MICRO ELECTRONICS;
 • бавио се развојним пројектима : постројења за прераду отпадних вода, развој аеродрома “Константин Велики“, “Научно-технолошки парк“, Слободна зона Југ;
 • израдом стратешких документа: ревизија Стратегије развоја Града 2009-2020., Оперативни програм 2009-2011., Акциони план одрживог развоја 2010-2014., Акциони план одрживог развоја 2015-2020. итд.
 • спроводио истраживања ставова локалне пословне заједнице о квалитету пословног окружења
 • руководио поступцима националне и регионалне цертификације општина са повољним пословним окружењем које спроводи НАЛЕД

 

Имплементирањем преко 20 инвестиционих пројеката, број незапослених лица на евиденцији Националне  службе за запошљавање,  са преко 36.000 у време оснивања Канцеларије,  смањен на 29.800 лица у октобру месецу 2016. године.