ЗАШТО НИШ

raskrsnicaЕвропска раскрсница

Логистика, лак приступ тржишту, коридори  X и VII  и Интернационални аеродром Константин Велики

Као логистчка база Србија представља идеално место за лоцирање компаније која жели да послује и услужује на најефикаснији начин своје клијенте из ЕУ, Југоисточне и Средње Европе. Србија се граничи са ЕУ земљама, нудећи могућност производње ван Европске Уније. У исто време, пословање може да задовољи све услове рада ван ЕУ, уз могућност обезбеђивања услуга и транспорта а све уз поштовање планираних и флексибилних временских оквира.

Изванредан географски положај Града Ниша унутар балканске регије и чињеница да се град налази на раскршћу и у близини различитих Европских путних коридора, ствара услове за изузетну доступност овог дела Европе. Тиме се ствара и могућност развоја сектора логистике, захваљујући близини ЕУ Коридора X и VII .

Главне транспортне осе, аутопут и железница, долазе из правца Београда ка Нишу, где се рачвају према југу водећи ка Солуну и Атини (Е 75) и према истоку ка Софији, Истанбулу и даље према Средњем Истоку (Е 80).

1_Airport Land and Buildings (2)Ваздушни саобраћај обавља се преко аеродрома Константин Велики, другог по величини путног и карго аеродрома у Србији. Аеродром се налази у зони са изузетно повољним временским условима током целе године, са малим бројем облачних и снежних данаи представља огроман иневстициони потенцијал града.

Подручје на коме се одвија авио саобраћај нишког аеродрома се повећава, с обзиром на чињеницу да је уговор ЕУ о слободном небу (ECAA) ступио на снагу и у Србији 2009. године. Искуство показује да ће ово сигурно довести до доласка нових компанија, укључујући и low-cost команије, тако да је реално очекивати да ће стварањем најповољнијих авио саобраћајних веза  доћи и до већег  прилива путника из суседних регија,  захваљујући бржим и ефиакснијим путним и железничким правцима којима се стиже до аеродрома.

 

Квалитет живота

Економски, здравствени, образовни и културни центар југоисточне Србије. Богато културно историјско наслеђе

HPIM0062

Трећи град по величини у Србији, највећи у централној Србији

Са близу 300.000 становника, Ниш је трећи по величини град у Србији и покрива територију од 597 км². Река Нишава протиче кроз Град Ниш и тече кроз област богату термалним и минералним водама а посебно бањама.

Најпознатија је Нишка Бања, пријатна и популарна дестинација за одмор, туристичко разгледање, медицинске терапије и рехабилитацију, још од римских времена. Обилује лековитим водама, пријатном климом и изванредним медицинским третманима.IM000818

Ову област карактерише геоморфолошко богатство коју чине планине, кањони и пећине, а град је препознатљив по својој недирнутој природи. Цела регија има умерену континенталну климу, топла лета и умерено хладне зиме које су изузетно погодне за туризам.

Ниш – Капија између истока и запада, данас и некада

Историчари, географи и писци одувек су описивали град Ниш као место на коме се сусрећу исток и запад, као капију између истока и запада. У Граду Нишу, једном од најстаријих градова у овом делу Европе, укрштају се многи важни географски правци, повезујући Централну и Западну Европу са Јадранским, Егејским и Црним морем. Оваква позиција одувек је имала велики утицај на културно наслеђе града.

Археолошко налазиште Медијана сведок је богатства и славе Царског Наиссуса (данас Града Ниша), родног града Цара Константина. Остаци луксузне виле са подним мозаиком, сакралним објектима (крстоницом), римским купатилима, водоводом, сведоче о култури и историји још од времена Константина Великог.

На обали реке Нишаве, на остацима римског војног утврђења, потом римског града по имену Нnouvelle-vague-nishvilleаиссус, и коначно на остацима византијског и средњевековног утврђења, Турци су саградили моћну Тврђаву на почетку 18. века. Тврђава је постојала као утврђење од 1719. до 1723. године. Поред изузетно добро очуваних капија и зидина, сачувани су и бројни објекти из различитих времена, као што је оружана, турско купатило, турска постаја, Бали Бегова Џамија, барутана и затвор.

Културне манифестације у Граду Нишу дешавају се углавном, унутар нишке Тврђаве у отвореном амфитеатру. Најважнија дешавања у култури су: Фестивал глумачких остварења “Филмски сусрети” Ниш, Међународни фестивал хорова, Уметничка колонија Сићево, Литерарна колонија Сићево, НИМУС (Нишке музичке свечаности – концертни програм озбиљне музике), НИШВИЛЛЕ Џез фестивал, Нисомниа (музички фестивал) и Мајска песма (фестивал дечије музике) .

 

European Crossroads

Logistics, excellent market accessibility, Corridors X and VII and International Airport Constantine the Great

As a logistics base, Serbia is a perfect place for a company to locate its business in order to be closer and to serve its EU, SEE and Middle Eastern clients more efficiently. It borders EU, offering a possibility for production outside the European Union. At the same time, company can enjoy all of the benefits of working outside the EU, while being able to provide services and transport goods in planned and flexible time frames.raskrsnica

The excellent geographic position of the City of Niš within the Balkan region and the position at the crossroads and in proximity of different European traffic corridors provide exceptional    availability of this part of Europe. Thus, there is the opportunity to develop the sector of logistics, owing to the proximity of EU corridors VII and X.

The main transport axis, highway and railroad, comes from the direction of Belgrade to Niš where it branches towards the south leading to Thessaloniki and Athens (E 75) and towards the east to Sofa, Istanbul and further towards the Middle East (E-80).

1_Airport Land and Buildings (2)Air traffic is carried out through the airport Constantine the Great, the second passenger and cargo airport in Serbia. The airport is situated in a zone that has very favorable weather conditions all year round, with very few foggy and snowy days, and generates enormous investment potential of the City of Niš

The catchment area of the City of Niš Airport has been increased in the existing network of airports in Serbia since the contract on the European Common Aviation Area (ECAA) came into effect in Serbia in 2009. Experience shows that this will certainly result in the arrival of new companies, including low-cost companies, so that it is realistic to expect, given the excellent traffic connections, a larger inflow of passengers from neighboring areas owing to the quick and efficient road and railway access to the Airport.

Quality of Life

HPIM0062Economic, health, educational and cultural center of the Southeastern Serbia. Abundant cultural and historic heritage

The third largest city in Serbia, the biggest one in Central Serbia

Niš is the third largest city in Serbia with more 300,000 inhabitants and it covers an area of 597 km2.  River Nišava flows through the City of Niš and implies the area being rich in water resources such as thermal waters, mineral waters, and especially spas.

Niška Banja (Spa of Niš) had always been a pleasant and popular destinationIM000818 for summer holidays, sightseeing, medical therapies and rehabilitation even in the Roman times. It has healing water springs, pleasant climate and excellent medical treatments.

This area is characterized by a rich geomorphologic diversity, mountains, canyons and caves. City is  known for its untouched nature. The whole region has a moderate continental climate (warm summers and moderately cold winters) which is favorable for tourism.

The Gateway Between East and West, Now and Then

Historians, geographers and writers have always described the location of the City of Niš as the place where East and West meet, the gate between East and West. In the City of Niš, one of the oldest cities in this part of Europe, many roads are intersected owing to its significant geographic position, linking Central and West Europe with the Adriatic, Aegean and Black Sea. This kind of a position had always had great influence on the cultural heritage of the City.

The archeological site, Mediana, is the witness of wealth and glory of the Imperial Naissus (nowadays the City of Niš), the birthplace of Constantine the Emperor. The remains of Imperial Palace, luxury villas with mosaic floors, sacral objects (baptistery room), Roman baths, water tanks, testify about the culture and history from the time of Constantine the Great.

At Nišava riverbank, on the remains of the Roman military camp, then Roman town called Naissus, and finally on the remains of Byzantium and Medieval fortification, the Turks built a strong fortress at the beginning of 18th century. The building of the Fortress lasted from 1719 to 1723. Beside those well preserved walls and gates, there are numerous objects from various periods, such as armory, Turkish steam bath, Turkish post station, Bali-mosque, powder storage and prison.

The cultural events in the City of Niš are performed usually within the walls of Niš Fortress, at its open air theatre stage. nouvelle-vague-nishvilleThe most important cultural events in the City are: the Film Festival of Actors’ Achievements “Filmski susreti” Niš, International Choral Festival, Fine Arts Colony Sićevo, Literary Colony Sićevo, NIMUS (Niš Music Festival – a programme of concerts of classical music), Nišville Jazz Festival; Nisomnia (music festival) and May Song (festival of children’s music).