window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); Стратешко планирање - Kler

Стратешко планирање

Планирање развоја у свим сегментима друштвеног живота једна је од приоритетних функција и потреба локалне самоуправе.

Законом о локалној самоуправи и Статутом Града Ниша предвиђена је надлежност локалне самоуправе за доношење програма и спровођење пројеката локалног економског развоја и старање о унапређењу општег оквира привређивања.

Планирање развоја Града представља свеобухватно сагледавање могућности и потреба Града, не само годишњих, већ за дужи временски период, уз уважавање расположивих ресурса, компаративних предности, геополитичког положаја, као и интереса које Град има у односу на Републику. Полазну основу овог процеса чине потребе грађана, јавних предузећа, установа, привредних субјеката, удружења, невладиних организација, као носиоца развоја појединих области друштвеног живота.

До оптималног документа Програма развоја долази се током процеса рада са стручним тимовима, Привредно економским саветом и градским општинама на једној страни, уз сагледавање расположивих могућности финансирања, како из буџета, тако и из другиих извора на другој страни. У овом процесу посебно се настоји да планска документа буду довољно амбициозна како би била развојна, довољно реална, али и остварива. Задатак КЛЕР-а је да одржава сталну комуникацију свих заинтересованих учесника у овом процесу, како би се што реалније определили циљеви и приоритети развоја за наредни период.

  • Ревизија Стратегије развоја Града Ниша за период 2009-2020. („Службени лист Града Ниша“, број 20/2010) и Акциони план одрживог развоја Града Ниша 2015-2020. („Службени лист Града Ниша“ број 110/2014) су планска документа која је усвојила Скупштина Града Ниша. Ова документа представљају почетне кораке у планирању одрживог развоја Града Ниша.
  • Израда Програма развоја Града поверена је Канцеларији за локални економски развој и пројекте, чије су надлежности уређене Законом о улагањима (“Сл. Гласник РС“ бр. 89/2015), Статутом Града Ниша (“Сл. лист Града Ниша бр.88/08 и бр. 143/16) и Одлуком о канцеларији за локални економски развој и пројекте (“Сл. лист Града Ниша“ бр.39/2017).

Програм развоја Града представља основ за програмски буџет, програме јавних предузећа и установа чији је оснивач Град, али и програме осталих релевантих носилаца развоја који су препознати овим документом.

Програмом се дефинише велики број конкретних активности и акција као и носилаца активности које утичу на развој локалне заједнице и тичу се побољшања локалне инфраструктуре, социјалних и културних програма, људских ресурса, побољшања јавних услуга. Планиране активности доприносе остварењу регионалног развоја у складу са начелима развоје политике, одрживог развоја и социјалне укључености, приоритета дефинисаних стратешким докуменатима на свим нивоима.

Корисници ових програма су сви становници локалне заједнице који имају добробит од спровођења активности, а у ужем смислу крајњи корисници су Град Ниш, градске општине, јавна предузећа и установе које на себе преузимају иницијативу и даље активности које су приоритети локалног становништва и локалне заједнице.

Стварање атрактивног развојног амбијента чини Град привлачним за инвестирање и привлачење инвестиционог капитала, нарочито у реалном сектору, а све у циљу повећања стандарда становништва и динамичног и одрживог развоја.

Доношење и реализација Програма развоја Града Ниша су неопходни како би Град сопственим планом развоја, који уважава европске стандарде и истовремено максимално афирмише и активира развојне потенцијале, створио идентитет пожељног места за инвестирање и улагање.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.