No data available!

R E Š E Nj E – FORMIRA SE PRELIMINARNA RANG LISTA izabranih direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji Grada Niša u 2022. godini

Objavljeno je Rešenje o formiranju preliminarne rang liste izabranih direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji Grada Niša u 2022. godini.
,,Na osnovu Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovodi Grad Niš (broj: 580/2022-01 od 11.03.2022), Rešenja o usvajanju Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode („Službeni list Grada Niša“, broj 51/22), Rešenja o raspisivanju javnog poziva za izbor privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji Grada Niša u 2022. godini (br. 641-1/2022-03 od 16.06.2022. godine) i Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije (br. 1979/2022-01 od od 21.06.2022. godine, imenovana Komisija donela je Rešenje o formiranju preliminarne rang liste izabranih direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji Grada Niša u 2022. godini.“
Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste.
Na preliminarnu rang listu, podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji, u roku od 8 (osam) dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se može podneti poštom ili neposredno na pisarnici Grada Niša, u ul. Nikole Pašića br. 24. – Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije
Rešenje o formiranju preliminarne rang liste izabranih direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji Grada Niša u 2022. godini, objavljuje se na oglasnoj tabli službi i organa Grada Niša, u ulici Nikole Pašića br. 24, zvaničnoj internet stranici Grada Niša www.ni.rs, kao i na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs, dana 02. avgusta 2022. godine.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.