No data available!

Objavljena je preliminarna rang lista krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu

Na osnovu Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovodi Grad Niš (broj 1743/2021-01 od 25.06.2021), Rešenja Gradskog veća Grada Niša o realizaciji i sufinansiranju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (broj 800-1/2021-03 od 08.07.2021), Rešenja o usvajanju Pravilnika o i sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (broj 1170-1/2021-03 od 23.09.2021), Rešenja o izmeni rešenja o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritriji Grada Niša za 2021. godinu, br. 1303-2/2021-03 od 20.10.2021. godine, Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije br. 2549/2021-01 od 02.08.2021. godine i Poslovnika o radu Komisije za realizaciju mera energetske sanacije broj: 2110-2 od 18.08.2021. godine, imenovana Komisija utvrdila je Preliminarnu rang listu krajnjih korisnika, u vezi sprovođenja mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu.
Preliminarna rang lista objavljena je na oglasnoj tabli Grada Niša u ulici Nikole Pašića 24, zvaničnoj internet stranici Grada Niša www.ni.rs , kao i na sajtu Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs, dana 08. decembra 2021. godine.
Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste.
Na preliminarnu rang listu, podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji, u roku od 8 (osam) dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se može podneti poštom ili neposredno na pisarnici Grada Niša, u ul. Nikole Pašića br. 24. – Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.