J A V N I P O Z I V – organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Savetu za saradnju i razvoj civilnog društva Grada Niša

Na osnovu Zaključka o pokretanju postupka za izbor kandidata za članove Saveta za saradnju i razvoj civilnog sektora Grada Niša (broj 1095/2023-01 od 12.04.2023.) i člana 27 i 54. stav 1 tačka 16) Statuta Grada Niša („Službeni list Grada Niša“, broj88/2008,143/2016 i 18/2019),

GRADONAČELNICA GRADA NIŠA,

UPUĆUJE

J A V N I P O Z I V

organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Savetu za saradnju i razvoj civilnog društva Grada Niša

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Javni poziv se upućuje organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za imenovanje članova u Savetu za saradnju i razvoj civilnog društva Grada Niša.
Savet predstavlja formalan i organizovan način za dijalog javnog i civilnog sektora i osniva se kao radno telo koje će koordinirati proces saradnje Grada Niša sa civilnim društvom
Savet ima 21 član, od kojih su 10 predstavnici Grada Niša i 11 predstavnika civilnog društva. Predstavnici civilnog društva biće izabrani na osnovu Javnog poziva za predlaganje članova Saveta, a u skladu sa Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa.
Savet ima za cilj da se kroz kontinuiranu saradnju lokalne samouprave i civilnog društva, doprinese održivom razvoju Grada Niša i aktivnom učešću građana u predlaganju i preduzimanju mera koje doprinose održivom razvoju.
Savet svoj cilj ostvaruje tako što obavlja sledeće poslove:
• sarađuje sa udruženjima/organizacijama u oblasti civilnog društva (sektora) u primeni sva četiri modela saradnje: informisanje, savetovanje, uključivanje i partnerstvo;
• koordinira proces saradnje lokalne samouprave i njenih organa sa civilnim društvom u primeni sva četiri modela saradnje: informisanje, savetovanje, uključivanje i partnerstvo;
• koordinira učešće civilnog društva u procesima donošenja najvažnijih razvojnih odluka, javnih politika, strateških dokumenata i akcionih planova koje donose organi Grada Niša, a imaju uticaja na razvoj grada;
• inicira donošenje lokalnog akcionog plana Grada Niša za saradnju sa civilnim društvom, i prati njegovu realizaciju;
• koordinira i podstiče učešće civilnog sektora u procesu predlaganja, donošenja i kontrole izvršenja propisa;
• daje mišljenja, savete i preporuke na dokumenata koji utiču na rad i razvoj organizacija civilnog društva (OCD);
• prati i analizira javne politike koje se odnose i utiču na podsticajno okuženje za razvoj civilnog društva;
• Prati uključenost OCD-a u procese kreiranja javnih politika putem razmatranja izveštaja o sprovedenim konsultacijama od strane organa javne uprave i daje preporuke za unapređenje standarda i prakse procesa konsultacija sa zainteresovanim stranama;
• Zauzima stavove i daje preporuke/mišljenja/ pravne akte koji se odnose i utiču na podsticajno okruženje i delovanje civilnog društva (uključujući i izradu popisa i pregleda svih propisa koji utiču na rad OCD i identifikovanje potreba za izmenama propisa i pregleda i njihovom primenom);
• Daje preporuke o godišnjim planovima i izveštajima o raspodeli javnih sredstava za podršku programima i projektima OCD-a;
• Daje preporuke u pripremi i realizaciji budžeta Grada Niša;
• Sarađuje sa radnim telima i organima Grada Niša po pitanjima koji se odnose na razvoj Grada Niša,
• Predlaže aktivnosti i preduzimanje mera, posebno onih kojima se ostvaruje politika jednakih mogućnosti i inkluzije na nivou grada;
• Učestvuje u konsultacijama za obezbeđivanje sredstava za podsticanje programa/projekata ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta grada za realizaciju programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja/organizacije civilnog društva (OCD);
• Inicira saradnju sa drugim gradovima iz zemlje i inostranstva, udruženjima građana i asocijacijama gradova i opština na aktivnostima koje doprinose ostvarenju ciljeva razvoja grada;
• Praćenje i analiziranje/razmatranje izveštaja međunarodnih i domaćih organizacija vezanih za podsticanje okruženja za razvoj civilnog društva, u delu u kome su relevantni za rad Saveta;
• Sagledava predloge i inicijative OCD-a, i daje mišljenja o pitanjima koja spadaju u njegovu nadležnost;
• Podnosi gradonačelnici godišnji izveštaj o radu Saveta;
• Obavlja i druge poslove u ovoj oblasti u skladu sa propisima;
• Organizuje godišnju konferenciju za predstavljanje rada civilnog sektora.

II. CILj, OBLASTI I PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

1. Cilj javnog poziva je da se kroz javan i transparentan proces izvrši izbor 11 organizacija civilnog društva čiji će predstavnici biti predloženi za članstvo u Savetu.
2. Javni poziv je namenjen organizacijama civilnog društva koje deluju u oblastima: aktivna participacija građana i građanki u procesima donošenja odluka, učešće građana u donošenju odluka, javne politike, filantropija, volontiranje, smanjenje siromaštva i društvene nejednakosti, demografija i populaciona politika, borba protiv korupcije, ljudska i manjinska prava, transparentnost i monitoring rada javne uprave, pružanje usluga/ socio-ekonomski razvoj, životna sredina, klimatske promene i održivi razvoj, kultura i kreativne industrije, mladi i omladinske politike, unapređenje javnog informisanja; obrazovanje, edukacija i razvoj ljudskih resursa.

III. KRITERIJUMI

Organizacije civilnog društva koje se kandiduju moraju ispunjavati sledeće kriterijume:

1. Da su upisane u registar najamnje pet godina pre objavljivanja ovog javnog poziva;
2. Da su organizacije uredno podnosile finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre (APR) u poslednjih pet godina;
3. Da aktom o osnivanju ili statutom imaju utvrđene ciljeve u nekoj od oblasti navedenih u tački II Javnog poziva (CILj, OBLASTI I PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU);
4. Da poseduju projektno/programsko iskustvo i dokaze o učešću u oblastima navedenim u tački II Javnog poziva (CILj, OBLASTI I PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU), u poslednjih pet godina;
5. Poželjeno je da poseduju iskustvo u koordinaciji, komunikaciji i saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva, odnosno članice su mreže ili druge asocijacije ograganizacija civilnog društva;
6. Poželjno je da poseduju iskustvo u radu radnih grupa i drugih radnih i savetodavnih tela koje formiraju organi državne, pokrajinske i lokalne samouprave, u poslednjih pet godina;
7. Da predloženi pojedinci/predstavnici OCD imaju ličnu referencu u oblasti rada OCD i poznavanje rada lokalne samouprave.

Postupak za ocenjivanje pristiglih prijava i izbor korisnika sredstava vršiće se na osnovu liste prioriteta sastavljene bodovanjem prema sledećim kriterijumima:

Kriterijum Broj bodova
Organizacija civilnog društva upisana je u registar najmanje 5 (pet) godina pre objavljivanja javnog poziva. 1 bod- 5 godina,
3 boda 5-10 godina-
5 bodova više od 10 godina
Organizacija civilnog društva je uredno podnosila finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre (APR) u poslednjih 5 godina;
Eliminacioni kriterijum
Organizacija civilnog društva u aktu o osnivanju ili statutu ima utvrđene ciljeve koji su u skladu sa oblašću za koju je podnela kandidaturu
5 bodova

Organizacija poseduje iskustvo u radu radnih grupa i drugih radnih i savetodavnih tela koje formiraju organi državne uprave i lokalne samoupave, u poslednjih 5 godina. 5 bodova po učešću u radnom telu
Organizacija poseduje iskustvo u učešću u projektima u poslednjih 5 godina za oblasti u kojima je podnela kandidaturu 7 bodova po projektu
Organizacija je članica mreže ili druge asocijacije organizacija civilnog društva. 3 boda
Da predloženi pojedinci/predstavnici OCD imaju ličnu referencu u oblasti rada OCD i poznavanje rada lokalne samouprave. 10 bodova

IV. DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLjA

Organizacije civilnog društva dužne su da dostave sledeće dokaze:
– Popunjen Prijavni formular (Aneks 1 – Prijavni formular);
– Lista dokaza o realizovanim projektima u poslednjih pet godina (Aneks 2 – pregled realizovanih projekata);
– Dokazi o članstvu u mreži ili drugoj asocijaciji oraganizacija civilnog društva (ugovor, memorandum o saradnji, potvrda mreže ili druge asocijacije i slično);-poželjno
– Dokazi o iskustvu u radu radnih grupa i drugih radnih i savetodavnih tela koje formiraju organi javne uprave u poslednjih pet godina (spisak radnih tela sa priloženim kopijama rešenja/odluka o imenovanju, zapisnici sa satanaka, potvrdama nadležnog organa i sl.)-poželjno.
– Radna biografija predloženog kandidata za člana Saveta.

V. ROK I NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava traje od 12.maja 2023.godine do 26.maja 2023.godine

Zainteresovane organizacije civilnog društva dužne su da svoje prijave zajedno sa pripadajućom dokumentacijom iz tačke IV. Javnog poziva u naznačenom roku dostave isključivo elektronskim putem na imejl adresu civilnodrustvo@gu.ni.rs sa napomenom:

„PODNOŠENjE KANDIDATURE ZA ČLANSTVO U SAVETU ZA SARADNjU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA GRADA NIŠA“

Blagovremenom se smatra prijava, koja je primljena do kraja dana 26.maja 2023.godine na imejl adresu iz stava 2. ove tačke. Neblagovremena prijava biće odbačena.

VI. POSTUPAK IZBORA

Za potrebe pripreme i sproveđenja postupka izbora, kao i samog javnog poziva formirana je Komisija za izbor predstavnika organizacija civilnog društva u Savetu za saradnju i razvoj civilnog društva Grada Niša.

Formirana Komisija je dužna da u roku od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava izvrši izbor organizacija civilnog društva i predloži njihove predstavnike na imenovanje Gradonačelnici za članstvo u Savetu za saradnju i razvoj civilnog društva Grada Niša.
Eventualna pitanja oko postupka podnošenja prijava mogu se uputiti na e-mail adresu civilnodrustvo@gu.ni.rs ili telefonom na 018/504658.

VII. DODATNE INFORMACIJE

Učešćem na Javnom pozivu podnosioci kandidature pristaju da se podaci koje dostavljaju u okviru svojih prijava obrađuju isključivo za potrebe procesa izbora predviđenog ovim pozivom;

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.