МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Програм локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину  представља скуп мера за стварање окружења које погодује привређивању, отварању нових радних места и привлачењу инвестиција.

Програмом је предвиђено:
• стварање повољних услова за оснивање нових предузећа и проширење капацитета постојећих;
• јачање конкурентности нишке привреде;
• позиционирање Града Ниша као снажног привредног центра у региону и шире и пожељне средине за инвестирање, пословање и живот;
• подстицање иновативног и предузетничког понашања, развој предузетништва;
• подстицање увођења нових технологија и иновација у производне процесе.

Програм локалног економског развоја Града Ниша

Резултати Програма локалног економског развоја из 2017. године, спроведеног на основу јавних позива банкама и привреди су:

 • Бескаматне  кредите добила су 134 привредна субјекта.
 • На основу мере Интернационализација, на сајмове је отишло 7 привредних субјеката/удружења.
 • На основу мере Унапређење конкурентности, бесповратна средстава у износу до 300,000 динара добила су 42 корисника.
 • На основу мере Унапређење сарадње привреде и научно образовних институција, бесповратна средства у износу до 800,000 динара додељена су за 5 пројеката.

 

Предвиђене мере локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину су:

 

ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ

Интернационализација

Мера се реализујe на основу расписаног јавног позива.

Унапређење доступности финансирања

Мера се реализују на основу расписаног јавног позива банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије Града Ниша, уз учешће Града Ниша у субвенционисању камате на кредите за:

 • набавку обртних средстава,
 • трошкове набавке машина и опреме,
 • осавремењивање процеса производње,
 • стабилизацију производње,
 • инвестирање у нова савремена средства за рад и производњу у циљу развоја предузетништва,
 • изградњу, реконструкцију и адаптацију пословног простора,
 • ново запошљавање.

 Субвенционисаће се камате за кредите у износу од 100.000 динaра до 2.000.000 динaра.

Унапређење конкурентности

Мера се реализујe на основу расписаног јавног позива.

 

ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА

 Локални акциони план запошљавања

Резултати локалног акциони план запошљавања за 2017. годину:

 

Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2018. годину:

Пројекат „Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана“

Пројекат има за циљ повећање капацитета економски и социјално угрожених група становништва и њихово пуно укључивање у друштво.

Пројекат се заснива на образовној и економској подршци локалном развоју Града Ниша, уз примену механизама за оснаживање развоја микро бизниса.  Програмом  је подржано  50 микро бизниса у Нишу  за започињање или развој пословних делатности. 

Носилац имплементације: Град Ниш, КЛЕРП

Извор помоћи: Влада Републике Немачке – реализује HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Укупна вредност пројекта: 120.000,00 €

Учешће Града Ниша: 48.000,00 €

Закључени уговори са крајњим корисницима: 16.05.2018.

Очекивани рок завршетка: Од дана потписивања Уговора дo 31.12.2018.