No data available!

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља топлоте

На основу Решења Градског већа број 1396-24/2022-03, Град Ниш објављује Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља топлоте (у даљем тексту: Јавни позив)
Позивамо сва домаћинства да се јаве за следеће мере:
1) Набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а максимално до или једнако 6 kW и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;
2) Унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем:
 уградње електронских регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће
 опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за станове и стамбене зграде.
Позивамо све стамбене заједнице да се јаве за следеће мере:
1) Унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем:
 уградње електронских регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће
 опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за станове и стамбене зграде.
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања, закључно 23.01.2023 године.
Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на званичној интернет страници Града Ниша www.ni.rs и званичној интернет страници Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs или на шалтерима Градских управа Града Ниша, у улици Николе Пашића бр. 24, Ниш.

Пријаве на Јавни позив достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„Пријава по Јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте – НЕ ОТВАРАТИ”

Комплетна пријава на Јавни позив се доставља са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте, поштом на адресу:

Град Ниш
Градска управа за органе Града и грађанска стања
ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш
за
-Комисију за реализацију мера енергетске санације-

или лично на шалтерима Јединственог управног места, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве може се обратити на контакт телефон 018/504-658 или на е-mail: kler@gu.ni.rs

Актуелно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА НАСТАНКА ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРИВРЕДУ ИЛИ ИМОВИНУ ВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2023. ГОДИНИ

Награђене најуспешније компаније и институције у 2022. години

Решење – додељују се бесповратна средства у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2022.годину, микро привредним друштвима/стартап тимовима у циљу развијања иновативних делатности са територије Града Ниша

Решење о формирању коначне ранг листе изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Ниша у 2022. години

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.