No data available!

ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ОТВОРЕН ДО 18.08. У 15.00 САТИ

ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ОТВОРЕН ДО 18.08. У 15.00 САТИ

ГРАД НИШ ПЛАЋА КАМАТУ НА КРЕДИТЕ

У оквиру Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2021. годину Град Ниш финансираће камату на кредите за микро, мала и средња предузећа и предузетнике који послују и регистровани су на територији Ниша. С тим у вези у току је јавни позив банкама, заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката да поднесу пријаве Граду Нишу, Канцеларији за локални економски развој до 18.августа у 15.00 сати. Реч је о наменским кредитима за трошкове набавке машина и опреме, стабилизацију производње, осавремењивање процеса производње, инвестирање у нова савремена средства за рад и производњу, изградњу, реконтрукцију и адаптацију пословног простора. Рок отплате кредита је 12 месеци. Минимални износ кредита за који ће се субвенционисати камата је 100.000,00 динара, а максимални 1.500.000,00 динара. За ове намене, Град је определио 3 милиона динара.

Право учешћа по јавном позиву имају све банке регистроване за обављање банкарских послова које доставе понуду у складу са јавним позивом Града. Критеријуми на основу којих ће се бирати банке су: ефективна каматна стопа изражена у процентима, трошкови обраде захтева/кредита, број експозитура на територији града и број саветника за мали бизнис.

Понуде са пратећом документацијом подносе се на писарници Канцеларије за локални економски развој, улица Генерала Милојка Лешјанина 39 лично или препорученом поштом у затвореним ковертама са назнаком „Град Ниш-понуда за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије града Ниша“. На полеђини коверте потребно је написати назив понуђача, адресу, телефон и име контакт особе. Детаљније информације налазе се на сајту Града www.ni.rs и сајту Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs.

Актуелно

РЕШЕЊЕ – Додељују се бесповратна средства у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2022. годину, а у складу са препоруком Комисије за доделу финансијских средстава и то привредним субјектима са територије Града Ниша

Р Е Ш Е Њ Е – ФОРМИРА СЕ ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Ниша у 2022. години

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊУ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ У 2022. ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ – о формирању коначне ранг листе изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде на територији града Ниша у 2022. год.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.