ЈАВНИ ПОЗИВИ

22.05.2020.

Одлука о избору кандидата за Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у посебној радној комисији за избор предлога пројеката организација цивилног друштва на конкурсу Града Ниша у партнерству са Програмом Уједињених нација за развој у склопу пројекта „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији, а финансира Влада Шведске (СИДА).

Текст Обавештења

Текст Одлуке


24.04.2020.

Обавештење о продужетку рока за подношење предлога пројеката организација цивилног друштва на Јавном конкурсу за организације цивилног друштва за предају предлога пројеката у оквиру пројекта: „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ (документ „Продужетак рока – ПРОЈЕКТИ ОЦД-2)
 
 

24.04.2020.
Питања и одговори у вези са Јавним конкурсом за организације цивилног друштва за предају предлога пројеката расписаног 13.3.2020. у партнерству са Програмом уједињених нација за развој у склопу пројекта: „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ (документ „Питања и одговори.23.4.2020.)
 
 

15.4.2020.

Питања и одговори у вези са Јавним конкурсом за организације цивилног друштва за предају предлога пројеката, расписаног 13.3.2020. у партнерству са Програмом уједињених нација за развој у склопу пројекта: „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“.

Линк ка документу


09.04.2020.

Обавештење о измени Конкурса за организације цивилног друштва за предају предлога пројеката у оквиру пројекта : „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“

Текст Обавештења


07.04.2020.

Обавештење о раду са менторима за организације цивилног друштва у оквиру пројекта „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ и Упитник за менторе

Текст Обавештења

Упитник за менторе


06.04.2020.

Обавештење о продужењу рока за подношење Кандидатуре за чланство у посебној комисији за избор пројеката у оквиру пројекта „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“

Текст Обавештења


02.04.2020.

Обавештење о терминима тренинга за организације цивилног друштва у оквиру пројекта: „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама”

Текст Обавештења

Пријавни лист

Финални План Одржавања

Материјали


02.04.2020.

Обавештење о измени Јавног позива за подношење кандидатуре за чланство у посебној комисији за избор предлога пројеката организација цивилног друштва у оквиру пројекта „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама”.

Текст обавештења


13.03.2020.

Ј А В Н И П О З ИВ

организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у посебној радној комисији за избор предлога пројеката организација цивилног друштва на конкурсу Града Ниша у партнерству са Програмом Уједињених нација за развој

Текст конкурса

Конкурсна документација


13.03.2020.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
ЗА ПРЕДАЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ПЛАТФОРМА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА

Текст конкурса

Конкурсна документација


26.02.2020.

pastedGraphic.png 

Република Србија

Град Ниш

Канцеларија за локални економски развој и пројекте 

ОБАВЕШТEЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА ЗА ДИЗАЈН

у поступку јавне набавке број 404-2/59У-2019-28, услуге 

ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКСПО ЦЕНТРА У НИШУ

Све информације у вези резултата конкурса могу се преузети са 

са званичног портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/

Додатне информације се могу добити путем електронске поште 

dejan.blagojevic@gu.ni.rs и tijana.ilic@zurbnis.rs  


21.02.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
Наручилац: Град Ниш – Канцеларија за локални економски развој и пројекте
Адреса: Генерала Милојка Лешјанина 39, 18000 Ниш
Интернет страница: www.ni.rs и www.investnis.rs
Врста наручиоца: Органи државне управе – Локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Предмет јавне набавке бр. 404-2/15 У-2020-28 је додела јавног уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за вршење услуга замене, рационализације и одржавања дела система јавног осветљења на територији Града Ниша.
Врста предмета: Услуге
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: Набавка није обликована по партијама.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избор најбоље понуде биће извршен применом критеријума “Економски најповољнија понуда“
Елементи критеријума за доделу уговора су:
1. Нето садашња вредност укупних трошкова уговора……… 90 пондера и
2. Уштеда годишње потрошње електричне енергије…………. 10 пондера.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: www.ni.rs и www.investnis.rs и http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет страници Tenders Electronic Daily.
Гаранција
Банкарска гаранција озбиљност понуде износи минимално 15.000.000,00 динара са роком важности од 30 дана дужим од периода важења понуде.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач уписује следеће податке: назив, адресу седишта, телефон и контакт особу подносиоца понуде – понуђача, назив и адресу примаоца понуде – Град Ниш – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 39, 18105 Ниш, (пријемна канцеларија на другом спрату), број и назив јавне набавке, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на напред наведену адресу, најкасније 52 (педесетдва) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ до 12 часова тог дана.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за подношење понуда, 52 (педесетдва) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ у 13:00 часова, у објекту Града Ниша у ул. Генерала Милојка
Лешјанина 39, (први спрат).
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу овлашћење да могу да предузимају све радње у поступку јавног отварања понуда и исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: На основу Извештаја о стручној оцени понуда, Одлуку о избору приватног партнера, односно о обустави поступка предметне јавне набавке, наручилац ће донети у оквирном року од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
Лица за контакт: Дејан Благојевић, из Канцеларије за локални економски развој и пројекте сваког радног дана (од понедељка до петка) у периоду од 08:00 до 15:00 часова на e-mail: jpp.gradsko.osvetljenje.nis@gu.ni.rs .

Преузмите конкурсну документацију-линк

CALL FOR TENDER
PUBLIC PROCUREMENT FOR SELECTION OF PRIVATE PARTNER AND AWARD OF CONTRACT ON PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FOR REPLACEMENT, RATIONALIZATION AND MAINTENANCE OF THE PART OF THE PUBLIC LIGHTING SYSTEM ON THE TERRITORY OF THE CITY OF NIŠ
Contracting authority: City of Niš – Office for Local Economic Development and Project
Address: 39, Generala Milojka Lešjanina str. 18000 Niš
Website: www.ni.rs and www.investnis.rs
Type of contracting authority: State Administration Body – Local Self-Government
Type of public procurement procedure: Open procedure
Subject of public procurement No. 404-2/15 У-2020-28 is the award of a public contract on public-private partnership without the elements of a concession for replacement, rationalization and maintenance of the part of the public lighting system in the territory of the City of Niš.
Subject type: Services
Number of lots, if the purchase subject matter is divided into more lots: Procurement is not formed in lots.
The criterion – the elements of the award criteria:
Selection of the best tender will be made by applying the criterion “Economically most favorable tender”
The contract award criteria elements are:
1. Net current value of total contract costs ……… 90 weights and
2. Saving in annual electricity consumption …………. 10 weights.
Downloading of the tender documentation, that is, the Internet address where the tender documentation is available: www.ni.rs and www.investnis.rs and http://portal.ujn.gov.rs/ and on the website of Tenders Electronic Daily.
Guarantee
The bank guarantee of the seriousness of tender shall amount at least RSD 15,000,000.00 – valid 30 days longer than the period of the tender validity.
Tender submission method and tender submission deadline:
Tenderer submits the tender directly or by mail in a sealed envelope or box, sealed in such a way that on opening the tender it can be definitely determined that it is opened for the first time, on which the Tenderer enters the following information: name, address of the headquarters, telephone number and contact person of the Tenderer, the name and address of the recipient of the tender – City of Niš – Office for Local Economic Development and Projects, 39, Generala Milojka Lešjanina str. 18105 Niš, (reception office on the second floor), number and name of the public procurement, with the indication „DO NOT OPEN“.
The tender shall be considered due if received at the address above, no later than 52 (fifty-two) days from the publication date in the „Official Gazette of the Republic of Serbia“ by 12:00, on that very day.
Place, time and manner of opening tenders: Public opening of tenders will take place on the same day, after the deadline for submission of tenders, 52 (fifty-two) days from the publication date in the „Official Gazette of the Republic of Serbia“ at 1:00 pm, at the City of Niš premises, 39, Generala Milojka Lešjanina str. (first floor).
Conditions under which Tenderer’s representatives may participate in the tender opening procedure: Tenderer`s representatives participating in the tender opening procedure are required to submit an authorization to take all actions in the public tender opening procedure and it is also advisable to submit it to the Commission immediately before opening of tenders.
Decision deadline: Based on the Report on the Expert Evaluation of Tenders, decision on the selection of a private partner, that is, on the suspension of the public procurement procedure, will be made by the Contracting authority within a period of 30 (thirty) days from the tender opening date.
Contact persons: Dejan Blagojević, Office for Local Economic Development and Projects, every working day (Monday to Friday), from 8 am to 3 pm, e-mail address : jpp.gradsko.osvetljenje.nis@gu. ni.rs.

Download tender documentation here


30.01.2020.

page1image54559952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија
Град Ниш
Канцеларија за локални економски развој и пројекте

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

Наручилац: Република Србија, Град Ниш – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр.39, 18105 Нишhttp://www.ni.rs/.

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе.
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности.

Предмет јавне набавке: услуге.

Опис предмета јавне набавке: услуге организовања службених путовања у земљи и иностранству, у циљу закључења оквирног споразума, за период од две године, брoj 404-1/1У-2020-28.

Назив и ознака из општег речника набавке:

63510000,  63516000-9,  60400000,  55110000

Услуге путничких агенција, Услуге организације путовања, Услуге авио превоза и Услуге хотелског смештаја.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација, евентуалне измене и/или допуне, као и додатна појашњења конкурсне документације могу се преузети са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и интернет странице Града Ниша http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/.

Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац бр. 1. из конкурсне документације и уписује назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail.

подносиоца понуде или уписује следеће податке: назив, адресу седишта, телефон и контакт особу подносиоца понуде – понуђача, назив и адресу примаоца понуде- Град Ниш – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 39, 18105 Ниш, (пријемна канцеларија на другом спрату),број и назив јавне набавке, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на напред наведену адресу, најкасније до 07.02.2020. године, до 12:00 часова, непосредно или путем поште.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за подношење понуда, 07.02.2020. године, у 13:00часова, у објекту Града Ниша у ул. Генерала Милојка Лешјанина 39, (први спрат).

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу овлашћење да могу да предузимају све радње у поступку јавног отварања понуда и исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања понуда.

Рок за доношење одлуке: На основу Извештаја о стручној оцени понуда, Одлуку о додели уговора, односно о обустави поступка предметне јавне набавке, наручилац ће донети у року који не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана отварања понуда и исту објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Лица за контакт: Дејан Благојевић e-mail: Dejan.Blagojevic@gu.ni.rs из Канцеларије за локални економски развој и пројекте сваког радног дана (од понедељка до петка) у периоду од 08:00 до 15:00 часова.


29.01.2020.

page1image54705584
Република Србија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град Ниш
Канцеларија за локални економски развој и пројекте

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

Наручилац: Република Србија, Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте, ул. Генерала Милојка Лешјанина 39, 18105 Нишhttp://www.ni.rs/.

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе.

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

Предмет јавне набавке: Радови.

Опис предмета јавне набавке : извођења радова на реконструкцији зграде Музеја на археолошком налазишту „Медијана“ у Нишу, ЈН брoj 404-2/1Р-2020-28.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45111300-1 45111000-8 45262500-6 45262310-7 45320000-6 45421160-3 45421000-4 45443000-4 45311100-1 45311200-2 45314000-1 45316000-5 45331000-6 45343220-1

Радови на демонтажи;
Радови на рушењу, припреми и рашчишћавању градилишта; Зидарски радови;
Армирачко бетонски радови;
Изолациони радови;
Браварски радови;
Столарски радови и уградња столарије;
Фасадни радови;
Радови на постављању електричних инсталација;Електро-монтажни радови;
Уградња телекомуникационе опреме;
Радови на инсталацији расветних и сигналних система;Радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизације и Радови на инсталацији апарата за гашење.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација, евентуалне измене и/или допуне, као и додатна појашњења конкурсне документације могу се

преузети са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и интернет странице Града Ниша http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/.

Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац бр. 1. из конкурсне документације и уписује назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mailподносиоца понуде или уписује следеће податке: назив, адресу седишта, телефон и контакт особу подносиоца понуде – понуђача, назив и адресу примаоца понуде- Град Ниш – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, ул. Генерала Милојка Лешјанина 39, 18105 Ниш, (пријемна канцеларија на другом спрату),број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Град Ниш – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, ул. Генерала Милојка Лешјанина 39, 18105 Ниш, (пријемна канцеларија на другом спрату), најкасниједо 28.02.2020. године, до 12:00 часова, непосредно или путем поште.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за подношење понуда, 28.02.2020. године у 13:00часова, у објекту Града Ниша у ул. Генерала Милојка Лешјанина 39 (сала на другом спрату).

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу овлашћење да могу да предузимају све радње у поступку јавног отварања понуда и исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања понуда.

Рок за доношење одлуке: На основу Извештаја о стручној оцени понуда, Одлуку о додели уговора, односно о обустави поступка предметне јавне набавке, наручилац ће донети у року који не може бити дужи од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда и исту објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Лица за контакт: Дејан Благојевић Dejan.Blagojevic@gu.ni.rs из Канцеларије за локални економски развој и пројекте сваког радног дана (од понедељка до петка) у периоду од 07:30 до 15:30 часова.

Конкурсна документација-линк


28.01.2020.

page1image21547088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија
Град Ниш
Канцеларија за локални економски развој и пројекте

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

Наручилац: Република Србија, Град Ниш – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр.39, 18105 Нишhttp://www.ni.rs/.

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе.

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

Предмет јавне набавке: Добра.

Опис предмета јавне набавке: набавка, испорука и инсталирање опреме – система за дигитално обележавање улазака у Град Ниш, брoj 404-2/2Д-2020-28.

Назив и ознака из општег речника набавке:

34996000-5 – Опрема за надзор, сигурност или сигнализацију у друмском саобраћају,

45233294-6 – Постављање путне саобраћајне сигнализације и45316200-7 – Инсталација опреме за сигнализацију.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација, евентуалне измене и/или допуне, као и додатна појашњења конкурсне документације могу се преузети са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и интернет странице Града Ниша http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/.

Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац бр. 1. из конкурсне документације и уписује назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mailподносиоца понуде или уписује следеће податке: назив, адресу седишта, телефон и контакт особу подносиоца понуде – понуђача, назив и адресу примаоца понуде- Град Ниш – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 39, 18105 Ниш, (пријемна канцеларија на другом спрату),број и назив јавне набавке, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на напред наведену адресу, најкасније до 27.02.2020. године, до 12:00 часова, непосредно или путем поште.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за подношење понуда, 27.02.2020. године, у 13:00часова, у објекту Града Ниша у ул. Генерала Милојка Лешјанина 39, (први спрат).

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу овлашћење да могу да предузимају све радње у поступку јавног отварања понуда и исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања понуда.

Рок за доношење одлуке: На основу Извештаја о стручној оцени понуда, Одлуку о додели уговора, односно о обустави поступка предметне јавне набавке, наручилац ће донети у року који не може бити дужи од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда и исту објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Лица за контакт: Дејан Благојевић e-mail: Dejan.Blagojevic@gu.ni.rs из Канцеларије за локални економски развој и пројекте сваког радног дана (од понедељка до петка) у периоду од 08:00 до 15:00 часова.

Конкурсна документација-линк


23.01.2020.

Сагласно својим овлашћењима и делокругу рада, а у складу са чланом  97. став 1. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, број 13/2010, 100/11, 91/12, 37/13 и 97/13) и на основу решења Градоначелника о прерасподели финансијских средстава, број 5052/2019-01 од 19.12.2019.године, Канцеларија за локални економски развој и пројекте
ОБАВЕШТАВА
све учеснике у трећем кругу, који су поднели пријаве у периоду од 23.10. до 04.11.2019.године по Јавном позиву о додели подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2019.годину, објављеном дана 20.09.2019.године, да није било преосталих средстава за доделу державне помоћи мале вредности. Стога није било потребе да  Комисија за доделу финансијских средстава разматра пријаве пристигле у трећем кругу.

 
27.12.2019.
 
Оглас интерног конкурса за пријем једног лица на неодређено време за  радно место  „Административно – технички секретар“.
 

27.12.2019.

Оглас интерног конкурса за пријем два лица на неодређено време за  радно место  “Подршка реализацији улагања“.

линк


27.12.2019.

Оглас интерног конкурса за пријем једног лица на неодређено време за радно место  “Послови унапређења пословног окружења“.

линк 


19.12.2019.

Решење о додели бесповратних средстава у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2019. годину, а у складу са препоруком Комисије за доделу финансијских средстава и то привредним субјектима са територије Града Ниша, чије су пријаве пристигле у периоду од 08.10. до 22.10.2019. године (у другом кругу).

линк

18.11.2019.

Решење о додели бесповратних средстава у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2019. годину, а у складу са препоруком Комисије за доделу финансијских средстава и то привредним субјектима са територије Града Ниша, чије су пријаве пристигле у периоду од 20.9. до 07.10.2019. године (у првом кругу).

линк


08.11.2019.

Јавни позив-Услугa израде идејног решења за изградњу мултифункционалног Експо центра у Нишу

линк

Питања и одговори

Измена конкурсне документације


28.10.2019.

EU PRO je objavio Drugi javni poziv za podnošenje predloga projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća, što obavezno čini minimum 80% odnosno 20% vrednosti projekta.

Poziv obuhvata dve partije (LOT 1 i LOT 2). Obe partije (LOT-a) su usmerene na preduzetnike, mikro i mala preduzeća (MSP), registrovana za proizvodnju u periodu između 1. januara 2014. i 31. decembra 2018. godine. Dodatni kriterijum za MSP koja se prijavljuju za drugu partiju (odnosno drugi LOT) je da budu u grupi brzorastućih preduzeća i preduzetnika i/ili usmerena na izvoz.

Minimalni i maksimalni iznosi bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektu:

Partija 1 (LOT1): minimum – 10.000 evra, maksimum – 30.000 evra uz gotovinski udeo od 20% u troškovima projekta  

Partija 2 (LOT2): minimum – 30.000 evra, maksimum – 70.000 evra  uz učešće od 30% u troškovima projekta

Tekst Javnog poziva kao i aplikacione formulare možete preuzeti ovde:

link

Rok za prijavu: nedelja, 10. novembar 2019. 24:00. Prijave se šalju isključivo elektronskim putem i na srpskom jeziku.


30.09.2019.

 

 
20.09.2019.
Јавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2019. годину

Jавни позив


09.09.2019.

ЈАВНИ  ПОЗИВ за ангажовање 2 (два) лица за потребе реализације Пројекта „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географско информационог система“, који финансира ЕУ кроз Програм EXCHANGE5

 

 
06.09.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НИША УЗ УЧЕШЋЕ ГРАДА НИША У СУБВЕНЦИОНИСАЊУ КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ

 Текст јавног позива


31.07.2019.

Одлука о поништавању јавног позива бр.1919/2019-01


 

EU PRO je objavio Javni poziv za organizacije za podršku poslovanju. Pravo učešća imaju regionalne razvojne agencije, poslovna udruženja, poslovni inkubatori, klasteri, naučni i tehnološki parkovi, privredne komore i istraživačke i visokoškolske ustanove. Cilj poziva je unapređenje održivosti i konkurentnosti preduzeća, njihove sposobnosti za širenje na nova tržišta i uvođenje relevantnih standarda.

Rok za podnošenje predloga projekata je 10. jul a sam poziv i prateću dokumentaciju, kao i link za prijave za učešće na info sesijama možete naći ovde.

Ovim putem, pozivamo sve zainteresovane kojima je poziv namenjen, da prisustvuju Info sesiji, koja će se održati u sredu, 19. juna u 11 časova, Hotel New City, Vožda Karađorđa 12.


27.05.2019.

Јавна расправа о ПЛЕР-у 2019.

Канцеларија за локални економски развој и пројекте ће спровести јавну расправу о нацрту Програма локалног економског развоја Града Ниша у периоду од 27.05. до 04.06.2019. године.
Тим поводом, биће одржана јавна трибина дана 29.05.2019. године у великој сали Регионалне привредне коморе Ниш, од 12,00 сати.
 
Заинтересована микро, мала и средња предузећа и предузетници, Клуб привредника, Привредно-економски савет, удружења, организације цивилног друштва, представници Универзитета и средстава јавног информисања, органи и службе Града и други заинтересовани субјекти своје предлоге, примедбе и сугестије о Нацрту, могу доставити писаним путем КЛЕРПУ до 04.06.2019. године.
 

24.05.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ за ангажовање 2(два) лица за потребе реализације пројекта „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Граду Нишу и Општини Ћуприја кроз увођење географско-информационог система“, који финансира ЕУ кроз програм EXCHANGE 5.

Текст конкурса


17.04.2019.

Javni pozivi za bespovratna sredstva
Trenutno aktuelne konkurse za dodelu bespovratnih sredstava novootvorenim i firmama koje već posluju, možete pronaći na sledećem linku:
 
19.02.2019.
Programi podrške malim i srednjim preduzećima
 Vlada Repbulike Srbije usvojila je nekoliko uredbi od kojih se tri direktno tiču preduzetništva i malih i srednjih preduzeća.
 Radi se o:
– Uredbi o utvrđivanju programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte (grantu koji do 20 odsto čini investicija, a 80 odsto je kredit Fonda za razvoj).
– Uredbi o utvrđivanju podrške malim preduzećima za nabavku nove opreme (grant će se sastojati od 25 odsto vrednosti opreme, 70 odsto troškova će pokriti kredit ili lizing partnera Ministarstva privrede u sufinansiranju, a pet odsto je učešće samog preduzeća).
– Uredbi o utvrđivanju programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju (30 odsto investicije i 70 odsto kredit Fonda).
Javni pozivi Ministarstva privrede biće otvoreni dok se sredstva ne utroše ili do kraja tekuće godine.
______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12.2018.

Центар за иновативно предузетништво младих Стартап центар ДОО Ниш-Црвени Крст  расписује

КОНКУРС

За ангажовање три високообразована стручна сарадника са пуним радним временом, на одређено време,  за потребе пројекта „Подизање капацитета Центра за иновативно предузетништво младих“, који је финансијски подржан од стране Града Ниша, и то:

  • Једног стручног сарадника у области менаџмента и консалтинга у Центру за иновативно предузетништво младих Стартап центру ДОО Ниш-Црвени Крст (Стартап центар ДОО Ниш);
  • Једног стручног сарадника у области привредног права и заштите интелектуалне својине у Центру за иновативно предузетништво младих Стартап центру ДОО Ниш-Црвени Крст (Стартап центар ДОО Ниш);
  • Једног стручног сарадника у у области књиговодствених послова и маркетинга у Центру за Иновативно предузетништво младих Стартап центру ДОО Ниш-Црвени Крст (Стартап центар ДОО Ниш);

Уз пријаву кандидати прилажу и:

 

Наведену документацију доставити, у року од 16 дана од дана објављивања конкурса, ­­­­­на адресу:

Електронски факултет Универзитета у Нишу

Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија

за

„Центар за иновативно предузетништво младих Стартап центар ДОО Ниш“ Д.О.О Ниш (Стартап центар ДОО Ниш)

за

Конкурс за „_____________________“  (нагласити позицију за коју конкуришете)

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Додатне информације у вези конкурса могу се добити упитом на адресу: startup_info@elfak.ni.ac.rs    

Више информација о појединачним радним местима:

ToR-stručni saradnik menadžmеnt i konsalting

ToR-stručni saradnik marketing i knjigovodstvene usluge

ToR-stručni saradnik IP

______________________________________________________________________________

23.11.2018.

Naziv ugovora: Infrastrukturni radovi na izgradnji porodičnih stambenih objekata na lokaciji za projekat “Održivi model rešavanja neuslovnih romskih naselja”

Referenca publikacije: EuropeAid/138222/ID/ACT/R/48-00-00207/2015-28-11/008

 

Contract title:  Infrastructure works on construction of family residential buildings within the site  for the project  „Sustainable model for solving substandard Roma settlements“

Publication reference: EuropeAid/138222/ID/ACT/R/48-00-00207/2015-28-11/008

______________________________________________________________________________________________

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије Града Ниша уз учешће Града Ниша у субвенционисању камате на кредите

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Jавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину
________________________________________________________________________________________________________________________________
INFRASTRUKTURNI RADOVI NA IZGRADNJI PORODIČNIH STAMBENIH ZGRADA U OKVIRU LOKACIJE ZA PROJEKAT ODRŽIVI MODEL REŠAVANJA NEUSLOVNIH ROMSKIH NASELJA“
Ref. Broj EuropeAid/138222/ID/ACT/R/48-00-00207/2015-28-11/008
 
Contract title:  Infrastructure works on construction of family residential buildings within the site  for the project  „Sustainable model for solving substandard Roma settlements“   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication reference: EuropeAid/138222/ID/ACT/R/48-00-00207/2015-28-11/008

 

 

City of Nis intends to award a work contract for building of 25 double facilities of 50m2 each (50 apartments) for social housing of 50 Roma families in Nis  with financial assistance from by the European Union through the Government of the Republic of Serbia, Ministry of Construction, Transport and Infrastructure and Ministry of Finance-Department for Contracting and Financing of EU Funded Programmes. The tender dossier is available for inspection at  City of Nis, Office for Local Economic Development and Projects, Nis 18000, Orlovića Pavla 28a street  and published on the website http://investnis.rs

The deadline for submission of tender is 23.07.2018, 12:00. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website:  http://investnis.rs

Tender documentaions / Tenderska dokumentacija

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Tекст Других измена и допуна Јавног позива за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2017.годину


Обавештење о продужењу рока за подношење пријава по Јавном позиву за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације програма локалног економског развоја Града Ниша за 2017. годину


Jавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације програма локалног економског развоја Града Ниша за 2017. годину


Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије Града Ниша уз учешће Града Ниша у субвенционисању камате на кредите за набавку обртних средстава