СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

Планирање развоја у свим сегментима друштвеног живота је једна од приоритетних функција и потреба локалне самоуправе.

Законом о локалној самоуправи и Статутом Града Ниша предвиђена је надлежност локалне самоуправе да доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоупреве.

Планирање развоја Града представља свеобухватно сагледавање могућности и потреба Града, не само за једну годину, већ за дужа временска раздобља, уз уважавање расположивих ресурса, компаративних предности, геополитичког положаја, као и интереса које Град има у односу на Републику.

У читавом овом процесу полазну основу представљају истакнуте потребе грађана, потребе јавних предузећа и установа као носиоца развоја појединих области друштвеног живота, привредних субјеката, удружења, невладиних организација и др.

Кроз усаглашавање свих тих потреба са стручним тимовима, Привредно економским саветом и градским општинама на једној страни, и расположивм могућностима финансирања, како из буџета, тако и из другиих извора на другој страни, долази се до оптималног Програма развоја. У свему томе се настоји да плански документи буду довољно амбициозни како би били развојни, и довољно реални како би били оствариви.

За остваривање напред наведеног КЛЕРП улаже огромне напоре постојања и одржања непрекидне комуникације свих заинтересованих у овом процесу, у циљу опредељивања, како циљева развоја, тако и приоритета у развоју за наредни период. Од посебног значаја је заједништво у раду свих носилаца активности на анализи остваривања Програма развоја и доношењу мера за превазилажење постојећег стања.

Ревизија Стратегије развоја Града Ниша за период 2009-2020. („Службени лист Града Ниша“, број 20/2010) и Акциони план одрживог развоја Града Ниша 2015-2020. („Службени лист Града Ниша“ број 110/2014) су планска документа која је усвојила Скупштина Града Ниша. Ова документа представљају почетне кораке у планирању одрживог развоја Града Ниша.

Израда Програма развоја Града поверена је Канцеларији за локални економски развој и пројекте, чије су надлежности уређене Законом о улагањима (“Сл. Гласник РС“ бр. 89/2015), Статутом Града Ниша (“Сл. лист Града Ниша бр.88/08 и бр. 143/16) и Одлуком о канцеларији за локални економски развој и пројекте (“Сл. лист Града Ниша“ бр.39/2017).

КЛЕРП спроводи мeрe за подстицањe конкурeнтности локалнe самоуправe кроз иницирање, припрему, спровођење и управљање инструмeнтима локалнe развоjнe политикe, ажурира и иницира израду нових стратешких докумената. Сарађује, активно учествује у раду и прати активности и састанке Савета за развој Града, Привредно-економског савета и Савета за запошљавање; Сарађује са надлежним републичким, регионалним и локалним институцијама из области економског развоја, пословним удружењима и цивилним сектором; Успоставља и одржава обједињени информациони систем са статистичким подацима и информацијама од значаја за пословање, економски развој и повећање запослености на територији Града, у сарадњи са надлежним републичким, регионалним и локалним институцијама; израђује и спроводи Програм локалног економског развоја и прати његову реализацију; Учествује у процесу израде и спровођења Локалног акционог плана за запошљавање; Размењује информације са поменутим субјектима о најбољим решењима из праксе у циљу усклађивања развојних мера; Контактира са пословним банкама у циљу коришћења података са финансијског тржишта и адекватног информисања представника локалне пословне заједнице; Припрема препоруке за креирање локалних микрофинансијских и гарантних шема ради побољшања приступу финансијама;

Врши надзор и прати реализацију пројеката проистеклих из Стратегије развоја Града Ниша и Акционог плана одрживог развоја Града Ниша; Анализира достигнути степен развоја Града; врши анализе појединих делатности полазећи од стратешких и акционих опредељења са становишта одрживости; учествује у припреми, изради и праћењу спровођења Стратегије развоја Града и Програма развоја града и осталих стратешких, програмских и планских докумената; Припрема оцене и мере за превазилажење негативних тенденција у развоју из различитих области.

Програм развоја Града представља основ за програмски буџет, програме јавних предузећа и установа чији је оснивач Град, али и програме осталих релевантних носилаца развоја који су као такви препознати овим документом. Програмом се дефинише велики број конкретних активности и акција као и носилаца тих активности.

Град Ниш кроз Програм развоја дефинише активности којим жели да утиче на развој локалне заједнице кроз низ мера и акција које утичу на побољшање локалне инфраструктуре, социјалне и културне програме, људске ресурсе, побољшање јавних услуга које доприносе остварењу регионалног развоја у складу са начелима развоје политике, одрживог развоја и социјалне укључености дефинисаних приоритета стратешких докумената на свим нивоима.

Корисници ових програма су сви становници локалне заједнице који имају добробит од спровођења активности, а у ужем смислу крајњи корисници су Град Ниш, градске општине, јавна предузећа и установе које на себе преузимају иницијативу даљег ширења активности препознатих као приоритети потреба локалног становништва и локалне заједнице.

Стварање атрактивног развојног амбијента је основни услов да Град учини привлачним за инвестирање и привлачење додатног инвестиционог капитала нарочито у реалном сектору а све у циљу повећања стандарда становништва и динамичног и одрживог развоја.

Доношење и реализација Програма развоја Града Ниша је неопходна да би Град сопственим планом развоја, који уважава европске стандарде и истовремено максимално афирмише и активира развојне потенцијале, створио идентитет пожељног места за инвестирање и улагање.