ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

pdf-icon

Уредба о условима и начину привлачења улагања 2016.

pdf-icon

Уредба о утврђивању програма подстицања равномерног регионалног развоја у 2016. години

pdf-icon

Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности.